Respiratory Medicine and Allergology

Organisational unit: Division

Description

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen), Skånes Universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Systeravdelning inom universitetet finns i Malmö (se Lungmedicin, Malmö)

Research

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, lungcancer, cystisk fibros, lungtransplantation och nattliga andningsrubbningar/hypoventilation. Forskningen bedrivs såväl vid Universitetssjukhuset i Lund som vid Universitetssjukhuset MAS.

Recent research outputs

View All (752)