Barn med AD/HD: Identifikation av relevanta subgrupper av AD/HD genom klinisk undersökning och uppföljning 3 år senare.

Project: Research

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Psychiatry

Description

Forskningsprojektet är en prospektiv och longitudinell studie av ca 150 barn och ungdomar
med AD/HD utredda på BUP i Lund med uppföljning efter tre år. AD/HD drabbar många
barn och ungdomar. Prevalensstudier visar att 5 % uppfyller kriterier för diagnosen.
Diagnosen är uppdelad i tre subgrupper. Den vanligaste är en kombination av
uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet. En del barn har huvudsakligen
uppmärksamhetssvårigheter, som generellt är vanligare hos flickor men många barn med
överaktivitet utvecklas till passiva tonåringar. Ett fåtal barn har huvudsakligen
hyperaktivitet/impulsivitet. Problematiken inom gruppen är heterogen. En stor del av
personerna med AD/HD behåller diagnosen i vuxenlivet.
Barn, ungdomar och vuxna med AD/HD har en mängd andra diagnoser och svårigheter än
själva AD/HD-problematiken, vilket kan bero på att personer med AD/HD är mer sårbara för
dessa än övriga befolkningen. Dessa svårigheter handlar om inlärningssvårigheter,
begåvningsproblematik, affektiva svårigheter med ångest, depression och bipolära
sjukdomstillstånd. I kombination med andra diagnoser som t.ex. personlighetsstörning utgör
diagnosen också en sårbarhet för missbruk och annan social problematik.
Att ha AD/HD innebär följaktligen en signifikant förhöjd risk för att utveckla samsjuklighet,
vilket innebär ett stort lidande för personerna som drabbas samt stora samhällskostnader.
Det här projektet syftar till att öka förståelsen för de tilläggssvårigheter barn och unga med
AD/HD kan utveckla, både intellektuellt och affektivt, genom att studera en klinisk grupp
longitudinellt under tre år. Kan man hitta viktiga tidiga tecken på skydds- respektive
riskfaktorer i den kliniska bedömningen?
I studien används psykometriska test som är normerade för åldern och typiska i en AD/HDutredning:
begåvningstest och test av exekutiva funktioner. Självsvarsformulär till barnet
avseende psykisk hälsa och självbild samt skattningsinstrument besvarade av föräldrar och
lärare avseende uppmärksamhet, aktivitetsreglering, impulsivitet, utförandefunktioner,
motorik, perception, inlärning, social funktion samt psykiska problem. Undergrupper i
AD/HD-gruppen jämförs med varandra samt med kontrollgrupp. Baselinedata jämförs med
uppföljningsdata
StatusNot started

Participants