Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden

Project: Research

Description

Migration influences every country in the contemporary world, not the least since the recent wars in Syria, challenging the very core of the national state and its strive for cohesion. Many of the new immigrants in Sweden are Assyrians/Syriacs or suryoye, making Sweden one of the most important countries for this group in the world. Most of the suryoye belong to the Syriac Orthodox church. Against this background the present project intends to critically examine, by ethnographic case studies, integration processes within three specific Syriac Orthodox congregations in Sweden, with a special focus on organization, leadership, religious ritual and religious education, and how religious traditions are upheld and negotiated in these processes: (i) How have the Syriac Orthodox congregations been integrated into the Swedish society? (ii) How have Syriac Orthodox traditions been negotiated, changed, and upheld in relation to the processes of integration?

By bringing together competences in migration studies and church history, and by addressing change in religious organization and individual religious change, not as isolated, but as interrelated processes, and by addressing specifically how religious traditions can both promote and impede integration, this project will contribute considerably to our knowledge of how integration and religious traditions intersect, not just among a large migrant group in Sweden, but also generally; an often missing aspect in previous migration research.

Layman's description

Migration påverkar de flesta länder i världen i dag, inte minst sedan de senaste krigen i Syrien och Mellanöstern. Den nya flyktingsituationen utmanar på många sätt nationalstatens kärna och dess strävan efter sammanhållning och stabilitet. Många av de migranter som har kommit till Sverige sedan 2015 är assyrier/syrianer, eller suryoye som de kallar sig själva, en grupp som funnits i Sverige sedan 1960-talet. I och med den nya immigrationen utgör Sverige idag ett av det viktigaste länderna i världen för gruppen. De flesta assyrier/syrianer är kristna och hör till den Syrisk-ortodoxa kyrkan, en kyrka där traditionen spelar en stor roll och där rötterna går tillbaka ända till de första århundradena av vår tideräkning.

Mot denna bakgrund avser detta projekt att genom etnografiska fallstudier kritiskt undersöka integrationsprocesser i tre specifika syrisk-ortodoxa församlingar i Sverige, med fokus på:

1. hur församlingarna organiseras, bland annat i förhållande till andra religiösa samfund och svenska myndigheter
2. hur ledarskapet (tex präster, diakoner, församlingsråd) i församlingarna ser ut och har förändrats i Sverige
3. hur religiösa ritualer förändras och omtolkas
4. religiös undervisning av bland annat barnen i församlingarna.

För att förstå hur integrationen ser ut inom dessa fyra fokusområden har vi valt att studera det utifrån hur religiösa traditioner upprätthålls och omförhandlas i dessa processer eftersom traditioner kan uppfattas vara stabila över tid, men tidigare studier har visat att dessa i samband med migration i stor utsträckning är föränderliga.

Forskningsfrågorna för projektet är följande:
(i) Hur har de syrisk-ortodoxa församlingarna integrerats i det svenska samhället?
(ii) Hur har syrisk-ortodoxa traditioner upprätthållits, omförhandlats och förändrats i relation till dessa integrationsprocesser?

Genom att föra samman kompetenser inom både migrationsstudier och kyrkohistoria, genom att undersöka förändringar i en religiös organisation och förändringar för enskilda, inte som två separata, utan som två tätt sammanflätade processer, och genom att särskilt sätta fokus på hur religiösa traditioner kan både underlätta och hindra integration, avser projektet ge ett betydande bidrag inte bara till vår förståelse av hur integrationsprocesser och religiösa traditioner är sammankopplade inom stor invandrargrupp i Sverige idag, utan även generellt för invandrargrupper där religionen spelar en stor roll – ett perspektiv som ofta saknas i tidigare migrationsforskning.

Inom projektgruppen finns förutom kunskaper om migrationsprocesser och religion, även goda kunskaper om suryoye i Sverige och om Syrisk-ortodoxa kyrkan. Vi har varit i kontakt med de tre församlingar som skall undersökas, två i Jönköping och en i Göteborg, och fått deras godkännande att genomföra studierna där. Det undersökta materialet för studien kommer främst att bestå i intervjuer med församlingstillhöriga, observationer av av bland annat ritualer och undervisning, och genom skrivet material i form av protokoll och informationsmaterial. Vi kommer att bedriva fältarbete i församlingarna i samband med tre olika religiösa högtider (påsk, jul och jungfru Marias födelse i september) som är av stor betydelse för den Syrisk-ortodoxa kyrkan.
StatusActive
Effective start/end date2018/01/012021/12/31

Participants