Eva Friis

Universitetslektor

Forskning

Forskningsområden

  • Social välfärd, särskilt socialt arbete med utsatta barn och familjer
  • Invandring och arbete (Projekt Trapphuset Rosengård)
  • Beslutsfattande i domstolar

Pågående forskning

I det pågående forskningsprojekt om beslutsfattande i domstolar, studeras hur expertkunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.

Eva Friis arbetar tillsammans med kollegan Karsten Åström i  forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden? – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.” Projektet är finansierat av medel från Vetenskapsrådet.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol. Ytterligare syfte är att beskriva och analysera hur juridisk metod fungerar i praktiken, samt hur kunskapsöverföringen till domstol påverkar tillgodoseende av rättssäkerhet och ändamålsenlighet.

Senaste forskningsoutput

Eva Friis & Karsten Åström 2017 I : Oslo Law Review. 4, 1-2017, s. 28-47 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Friis & Karsten Åström 2017 I : Oslo Law Review. 4, 2, s. 63-81 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Friis 2016 Festskrift till Karsten Åström. Dahlstrand, K. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 203-223 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (13)