Håkan Jönson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Den forskning jag bedrivit har präglats av ett intresse för konstruktionen av sociala problem och kollektiva identiteter och under senare år med en inriktning mot äldre och äldreomsorg. Jag har bedrivit forskning inom flera olika områden.

Jag disputerade i april 2001 på en avhandling med titeln ”Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995”. Under åren 2001-2003 arbetade jag i forskningsprojektet ”Pensionärerna och våldet”, som leddes av professor Malin Åkerström vid Sociologiska institutionen i Lund. Under 2003-2006 innehade jag en FAS-finansierad forskarassistenttjänst, placerad vid Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Inom ramen för denna studerade jag vanvård och övergrepp mot äldre.

Undervisning

På socionomprogrammet undervisar jag i vetenskaplig metod, samt med fokus på äldre, åldrande och äldreomsorg inom olika kurser. Jag handleder också kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser och är för närvarande handledare för fyra doktorander.

Jag har genomgått motsvarande 15 hp högskolepedagogiska kurser och också producerat läromedel; nämnas kan ”Ålderdom som samhällsproblem”, utgiven på Studentlitteratur (2002), ”Sociala problem som perspektiv”, utgiven på Liber (2010), "Makt och vanmakt på äldreboenden" (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012) utgiven av Studentlitteratur och ”Socialt arbete med äldre” (Jönson & Harnett, 2015), utgiven av Natur & Kultur.

Jag är sedan 2013 studierektor för forskarutbildningen vid Socialhögskolan.

Samverkan

För närvarande leder jag forskningsprojektet Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldreomsorg? som finansieras av Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv (FORTE 2014-4565). I projektet medverkar Tove Harnett vid Socialhögskolan i Lund, Annika Taghizadeh Larsson vid Linköpings universitet och Stina Johansson vid Umeå universitet. Jag är också medsökande till forskningsprogrammet Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid där Marta Szebehely vid Stockholms universitet är huvudsökande. Programmet finansieras av Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv (FORTE 2013-2296). Inom ramen för det programmet har jag tillsammans med Tove Harnett och Magnus Nilsson intresserat mig för äldreomsorg med profil och inriktning – vilka är motiven till att ordna äldreomsorg med särskilda inriktningar och hur förverkligas en inriktning i äldreomsorgens vardag?

I Lund leder jag forskarnätverket ”Omsorgens vardag och villkor”. Jag är också medlem i ”Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk”, som leds av professor Malin Åkerström, Lunds universitet, samt i flera nationella och internationella nätverk inom äldreområdet. Sedan 2014 är jag medlem av redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift.

Senaste forskningsoutput

Giertz, A. & Håkan Jönson, 2018 jul 1, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 25, 1, s. 1-22 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Håkan Jönson, Tove Harnett & Nilsson, M., 2018 mar 4, I : European Journal of Social Work. 21, 2, s. 235-246

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Taghizadeh Larsson, A. & Håkan Jönson, 2018, Contemporary perspectives on ageism. Ayalon, L. & Tesch-Römer, C. (red.). Springer Open, s. 369-382 (International perspectives on aging)

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (72)