Lotta MaunsbachUniversitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • processrätt, civilrätt, revisorsjuridik, skiljemannarätt, civilprocessrätt, avtalsrätt, handelsrätt

Forskning

Jag disputerade 2015 inom ämnet processrätt på en avhandling om avtal om rätten till domstolsprövning. I avhandlingen undersöks i vilken utsträckning privata rättssubjekt med bindande verkan kan avstå från tillgången till domstol och rättvis rättegång genom avtal, så kallade processuella överenskommelser. Det handlar dels om överenskommelser där parterna avstår helt från domstolsprövning, dels om överenskommelser där parterna avstår från någon del av domstolsprövningen. I avhandlingen undersöks processuella överenskommelser giltighet i förhållande till svensk rätt, men också i förhållande till artikel 6 (1) Europakonventionen. Jag har allt sedan dess varit särskilt intresserad av civilprocessuella frågor både inom domstolsförfarandet men också processuella frågor relaterade till olika alternativa tvistlösningsformer och då särskilt skiljeförfarande.

Jag intresserar mig särskilt för sådana frågor som uppkommer i gränssnittet mellan civil- och processrätt. Mitt nuvarande forskningsprojekt, Civilrättsliga verkningar av processuellt ogiltiga avtal, som bedrivs med finansiering från Torsten Söderbergsstiftelse, behandlar några av de rättsvetenskapliga utmaningar som uppkommer när kommersiella aktörer ingår överenskommelser i gränslandet mellan civil- och processrätten. Syftet är att undersöka och analysera om ett medvetet agerande från en part i strid med ett uttryckligt avtalsvillkor av processuell karaktär, ger upphov till civilrättsliga konsekvenser. Kan ett processuellt ogiltigt avtal vara civilrättsligt giltigt och i så fall vilka civilrättsliga påföljder skulle kunna aktualiseras? De påföljder som främst undersöks är skadestånd och avtalsvite.

Undervisning

Jag har ett stort intresse för pedagogiska frågor och undervisar på både grund- och fördjupningsnivå. För närvarande undervisar jag skiljemannarätt inom ramen för juristprogrammet i Lund och Umeå. Jag har också delat ansvar för fördjupningskursen Konflikt & Kontrakt på juristprogrammet i Lund, där jag undervisar process- och skiljemannarätt. Förutom detta är jag kursansvarig för kursen Revisorsjuridik vid institutionen för handelsrätt där jag framför allt undervisar om revisorns ansvar, tvistlösning, obeståndsrätt och straffrätt Jag har tillsammans med en kollega även ansvar för undervisningen i Business Law inom ramen för fakultetens mastersprogram Master in Management.

Kurser förutom ovan angivna som jag undervisar, handleder och examinerar inom är:

Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete

Kommersiell avtalsrätt och förhandling

Juridisk översiktskurs

Arbetsrätt I (processrätt)

Arbetsrätten i metod och tillämpning (processrätt)

Examensarbete (juridiska fakulteten)

Samverkan

Jag tycker att samverkan med myndigheter och näringsliv är viktigt och deltar gärna i aktiviteter som involverar externa aktörer. Jag har vid flera tillfällen varit föredragshållare inom mina forskningsämnen både på myndigheter och i näringslivet. Flera av de kurser som jag ansvarar för bygger på nära samarbete med praktiskt verksamma jurister och ekonomer och jag medverkar i ett flertal nätverk som är öppna för andra än akademiskt verksamma forskare. Jag är bland annat medlem i Södra skiljedomsföreningen där jag också är styrelseledamot. Dessutom är jag medlem i IFFR syd, Ideell förening fristående till institutet för företagsrekonstruktion, en förening med särskilt intresse för olika obestånds- och insolvensrättsliga frågor, SWAN, Swedish Women Arbitration Network samt Nordiska föreningen för processrätt.

Jag deltar också aktivt i skapandet av ett affärsrättsligt centrum i Lund. Ett samarbete mellan Handelsrättsliga, juridiska och rättssociologiska institutionerna, där jag har ansvar för temat om affärsrättslig tvistlösning.

Senaste forskningsoutput

Lotta Maunsbach 2017 nov 30 (Accepted/In press) I : Stockholm Centre för Commercial Law (SCCL) skriftserie. s. 203-222 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lotta Maunsbach 2017 Modern affärsrätt: En antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (red.). 1:1 red. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 161-190 30 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lotta Maunsbach 2016 I : Europarättslig tidskrift. 2016, 4, s. 720-742 23 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (8)