Marlene Malmström

knuten till universitetet, Dr.Med.Vet

Forskningsområden

UKÄ subject classification

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Kirurgi

Nyckelord

  • Cancer, omvårdnad, Rehabilitering, cancer processer, Palliativ vård

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger på patienters upplevelser och optimering av cancervårdprocesser. Forskningen involverar patientens hela cancerprocess från första misstanke om cancer till eventuell behandling och efterföljande rehabilitering och/eller palliativ vård. Drivkraften är att med stöd i patienters upplevelser och erfarenheter av cancerprocessen arbeta för att testa, utvärdera och implementera optimerade arbetssätt med sytet att främja patientens  välbefinnande och väg genom processen. 

 

Jag disputerade 2013 med en avhandling som fokuserade på Optimerad uppföljning efter kirurgi pga esofaguscancer vilken innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Efter detta har jag haft en delad tjänst där jag arbetat som verksamhetsutvecklare vid Skånes universitetssjukhuse (VO kirurgi och gastroenterologi) på deltid och  i ett internationellt projket med utgpångspunkt från Oxfords universitet, anställd av palliativt utvecklingscentrum, som Post Doc på deltid. Projektet fokuserade på Patienters  erfarenheter av sin process och sina möten med vården från första symtom till behandling för kolorektal- och lungcancer i Sverige, Danmark och England som underlag för utökad förståelse för de skillnader som påvisats mellan länderna gällande bland annat överlevnad och hälsobeteende/mönster.

 

Förutom diverse spännande projket innefattande översättning och kulturanpassning av instrumentet IPOS, kartläggning av physioterapeutiska insatser i palliativ vård, långtidsutvärdering av patienters upplevelser av uppfölljning efter cancer som barn och utvärdering av den psykolsociala påverkan på patienter efter esofaguscancerkirurgi så ligger idag den huvudsakliga förskningsaktiviteten inom två område.

 

I projketet Individualiserad rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi där jag är PIoch arbetar tillsammans med bland annat Prof. Lisa Rydén för att genom en komplex interventionsstudie testa och utvärder effekten av screeningbaserad selektion av patienter med behov av utökat stöd och rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi. Projketet innefattar bland annat en systematisk review, feasibility studie, RCT studie med fokus på patientens återhämtning och hälsoekonomiska effekter samt utvärdering av interventionen genom intervjuer med patienter och närstående. Till projektet är Ulrika Olsson Möller Dr .Med. Vet. knuten som post doc.  

 

Projektet Tidig identifiering av palliativa vårdbehov med utgångspunkt från palliativt utvecklingscentrum är i planeringsfasen och kommer att genomföras med fokus på att att utvärdera den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) för patienter som drabbas av esofaguscancer. Målet med projektet är att utvärdera möjligheterna att identifiera palliativa vårdbehov i ett tidigt stadie i cancerprocessen och multidiciplinärt sätta in insatser för att främja patientens välbefinnande och vårdprocess. Övriga ansvariga för projketet är Prof. Carl Johan Furst, Prof. Birgit H Rasmussen och Doc. Jimmie Kristenssen.

 

Senaste forskningsoutput

MacArtney, J., Marlene Malmström, Overgaard Nielsen, T., Evans, J., Bernhardson, B-M., Hajdarevic, S., Chapple, A., Eriksson, L. E., Locock, L., Birgit Rasmussen, Vedsted, P., Tishelman, C., Andersen, R. S. & Ziebland, S. 2017 nov 19 I : BMJ Open. 7, 11, e018210

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Beck, I., Ulrika Olsson Möller, Marlene Malmström, Klarare, A., Samuelsson, H., Lundh Hagelin, C., Birgit Rasmussen & Carl Johan Fürst 2017 sep 11 I : BMC Palliative Care. 16, 1, 49

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)