Betygskriterier vid HT-fakulteterna i Lund – vad händer på sikt? Studenters lärande och lärares bedömningar.

Projekt: Forskning

Beskrivning

Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka implementeringen och effekterna av Humanistiska och teologiska fakulteternas vid Lunds universitet projekt med att införa skriftliga betygskriterier: Studien är longitudinell: en uppföljning av de inledande studierna kommer att göras först 2018 för att fånga upp förändringar över tid. Frågeställningarna är formulerade dels utifrån forskningslakuner på området, dels utifrån projektets potentialer och våra särskilda intressen i ämnet. De berör upplevd och påvisbar effekt på studenters lärande, upplevd ökad eller utebliven kvalitetshöjning och pedagogisk utveckling för undervisande lärare samt resultatens beroende av omgivande strukturer och ramar samt rådande mikrokulturer där lärarna verkar. Data kommer att insamlas dels genom omfattande enkätundersökningar bland samtliga berörda lärare och studenter vid fakulteterna för att erhålla en gedigen statistisk grund av data, dels genom intervjuer med fokusgrupper av studenter, lärare och studierektorer, för att få mer kvalitativt grundade data, mot vilka dessutom enkäterna kan tolkas.
StatusEj startat

Participants