Bo Cavefors Bokförlag på 1960- och 70-talens svenska litterära fält

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte är att undersöka förlaget Bo Cavefors roll och relationer med andra aktörer på 1960 och 70-talens svenska bokmarknad. Det var en tid av stora samhälleliga och kulturpolitiska förändringar. Genom studiet av ett enskilt fall vill jag få möjlighet att beskriva en tidsanda och en litterär miljö, samt analysera vilka ideal och värderingar som här var gångbara att ge uttryck för.

Bo Cavefors bokförlag verkade på svensk bokmarknad under åren 1959 och 1982. Det var ett litet men profilerat förlag, vars utgivning och förgrundsgestalt väckte starka känslor. Förlaget förekom ofta i medierna och inom vida kulturkretsar väcker namnet fortfarande debatt. Trots att Cavefors var ett litet förlag var det mycket produktivt. Det startades och drevs i en specifik kulturell och politisk kontext, 1960- och 1970-talens svenska litteratursfär. En tidsepok vars eftermäle har präglats av antikrigsdemonstrationer, studentrevolter och starka vänstervindar.

Fallet Cavefors utgör en viktig pusselbit för den som söker kunskap om denna näraliggande historiska epok, såväl bokhistoriskt som i en större samhällskontext. Historien om Cavefors reflekterar periodens kulturella och politiska sammanhang på spännande och oväntade sätt. Cavefors var en pionjär när det gäller den tidstypiska utgivningen av politisk litteratur, men hade inte en renodlad vänsterprägel. Snarare tycks förlaget ha dragit åt det kontroversiella, på hela den politiska skalan. Fallet utgör ett konkret och unikt exempel på den kommunikation som sker i möten mellan produktionen, distributionen och receptionen av litterära verk.

Undersökningen kommer att grunda sig på arkivstudier, främst av förlagets bevarade arkiv som donerats till Lunds universitet, samt på intervjuer med personer som var verksamma inom svensk bokmarknad under den aktuella perioden.
StatusSlutfört
Effective start/end date2012/09/012016/12/31

Participants