Att göra delaktighet: en studie av digitala delaktighetspraktiker på folkbibliotek

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Mitt forskningsintresse rör folkbibliotekets roll i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för digital delaktighet och informationskunnighet. Fokus ligger i synnerhet på vad som på engelska benämns som civic literacy och hur detta kan förstås utifrån ett medborgarskaps- och demokratiperspektiv.

Digitalt innanförskap och utanförskap handlar inte längre enbart om tillgång till teknik, utan är ett komplext fenomen som i allt större utsträckning har blivit en fråga om kunskap i förhållande till användning. På folkbibliotek runt om i Sverige har man under de senaste åren bedrivit en rad olika satsningar för att öka den digitala delaktigheten.

Demokratiska motiv lyfts ofta fram som en viktig anledning till folkbibliotekens arbete med digital delaktighet. Det vill säga, målet är att bidra till ett samhälle där medborgarna har möjlighet att delta på lika villkor. Samtidigt kan folkbibliotekets arbete för en ökad digital delaktighet också ses i ljuset av ett förstärkt fokus på lärande och utbildning i samhället i stort, inte minst som ett led i den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen. Bibliotekens uppdrag med att arbeta för en ökad digital delaktighet har också förstärkts i och med den nya bibliotekslagen som trädde i kraft år 2014.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag på vilket sätt folkbibliotekens arbete med att öka den digitala delaktigheten relaterar till synen på medborgaren samt hur detta kommer till uttryck i folkbibliotekets praktiker. Metodologiskt används en kvalitativ ansats där jag genomför intervjuer, observationer samt dokumentanalys.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/09/012017/12/31

Participants