Vid städ och ur degel - centraliserat flermetallsmide och decentraliserad multimetallitet i Skandinaviens tidigurbana samhälle

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Nyckelord

  • Archaeology, Scandinavian Iron Age, Archaeometallurgy, Landscape archaeology, Economic History, Heterarchy

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingsprojektet Vid städ och ur degel centreras kring komplext metallhantverk, dess aktörer och landskapliga förutsättningar och implikationer. Termen flermetallsmide används för att beskriva de metallhantverk inom vilka flera olika metaller begagnats. Detta komplexa metallhantverk kan ses genom en mängd föremål i det arkeologiska källmaterialet...

Projektet centreras kring komplext metallhantverk, dess aktörer och landskapliga förutsättningar. Termen flermetallsmide används för att beskriva de metallhantverk inom vilka flera metaller begagnats. Detta komplexa metallhantverk kan ses genom en mängd föremål i det arkeologiska källmaterialet från såväl förhistoriska som medeltida horisonter.

Flermetallsmidet som både hantverk och koncept betraktat torde därmed varit starkt etablerat och därmed arkeologiskt välrepresenterat i landskapet. När metallhantverksplatser har inventerats, undersökts och tolkats har dock en strikt uppdelning av platserna gjorts, där framförallt järnhanteringens och gjuteriarbetets lämningar hållits åtskilda.

Projektets målsättning är att identifiera och spatialt analysera metallhantverksplatser där spår av flermetallsmide kan beläggas. Hur relaterar dessa platser till den Skandinaviska järnålderns övergripande kulturlandskap och det socioekonomiska klimat detta avspeglar? Vilken roll spelade de i den tidiga urbaniseringsprocessen?

Från ett antal av platserna kommer även metallurgiskt avfallsmaterial att analyseras i syfte att besvara frågor kring hantverkskompetens, kronologiska förändringsmönster, produktionskvalitet och råvarubehov.

Ett annat av projektets huvudsyften är att underbygga diskussion kring metallhantverkets konceptuella aspekter genom kognitiva tolkningsmodeller.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/09/012020/12/31

Participants