Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet syftar till i) att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk (ex. samhälleliga regelverk och planeringsprocesser,
förvaltningsmodeller, styrmedel, organisationskulturer, konsumtionsmönster, och individers vanor och rutiner) påverkar urbana
transporter samt ii) att föreslå policyrekommendationer avseende hur de institutionella ramverken kan förändras för att möjliggöra nya,
integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat hållbart resande. Integrerade mobilitetstjänster har
beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande
ekosystem men finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst skall kunna etableras, bl.a. förändringar i policy och
regelverk. Projektet sammanför forskningen om institutionella hinder och möjligheter inom mobilitetsdomänen med utvecklingen av ny
teknik och nya tjänster i ett tvärdisciplinärt projekt. Projektet realiseras genom fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt
kan komma att prägla framtidens urbana kontext. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare
för utvecklingen av integrerade transporttjänster och rekommendationer, som vilar på vetenskaplig grund, tas fram i samverkan med
berörda behovsägare. Projektet bidrar till ny kunskap som idag efterfrågas såväl nationellt som internationellt.
AcronymIRIMS
StatusPågående
Effective start/end date2016/01/012017/12/31

Samarbetspartner

Participants