Language, cognition and landscape (LACOLA): understanding cross-cultural and individual variation in geographical ontology

Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är en större tvärkulturell studie av hur människans språk kategoriserar och representerar den geofysiska miljön, landskapet. Ur språkvetarens synvinkel är landskapet så gott som outforskat, trots att denna grundläggande spatiala domän har stor potential att få ett stort inflytande på centrala frågor inom disciplinen.

Detta projekt undersöker förhållandet mellan språk och landskap. Ur lingvistens synvinkel är den geofysiska miljön så gott som outforskad. Ändå har domänen stor potential att påverka disciplinen. Projektet syftar till att göra landskapet till en fundamental domän för undersökning av språklig kategorisering och att öppna upp nya kontaktytor mellan språkvetenskaperna och andra vetenskapsgrenar med en längre tradition av landskapsforskning. Projektet har fyra huvudmål: (1) att undersöka landskapskategorisering i flera språk, (2) att jämföra sådan kategorisering, (3) att utveckla en modell för att förstå och förklara kategorisering över olika språk och talare och (4) att dokumentera borttynande landskapssystem. Forskargruppen undersöker landskapskategorisering i mångskiftande språkmiljöer, och varje sådan miljö representerar en fallstudie som utförs av en projektmedlem med expertkunskap och tidigare fälterfarenhet från miljön i fråga. Varje språkmiljö erbjuder möjligheter att studera närbesläktade språk liksom olika talare av samma språk, vilket möjliggör jämförelser inte bara av mycket olikartade språk utan också av finkornigare språkliga skillnader. Ett psykolingvistiskt delprojekt undersöker förhållandet mellan språk och kognition i landskapsdomänen.
AkronymLACOLA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/03/012016/02/29

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Schapper, A. & Huber, J. 2012 I : Wacana. 14, 2, s. 370-404

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Schapper, A., Huber, J. & van Engelenhoven, A. 2012 Language & Linguistics in Melanesia. Hammarström, H. & van den Heuvel, W. (red.). Linguistic Society of Papua New Guinea, s. 194-242

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (3)

Relaterade aktiviteter

Niclas Burenhult (huvudtalare)
2017 dec 15

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (1)