Värdesubjektivism

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad är relationen mellan värden och attityder? Enligt värdesubjektivister är ett objekts värde grundat på de attityder som vi som subjekt intar gentemot objektet ifråga. Hur denna tanke mer precist bör förstås samt dess implikationer undersöks i detta avhandlingsprojekt.

En vanligt föreställning är att vad som skiljer subjektivister och objektivister med avseende på värde åt är att subjektivister anser att värde är relaterat till våra attityder (såsom önskningar eller preferenser) medan objektivister förnekar att någon sådan relation föreligger. Men att det råder en relation mellan värde och attityder är inte något som objektivister måste förneka. Kanske kunde vi i stället säga att subjektivismen säger att värde beror på attityder och att det är denna beroenderelation som förnekas av objektivister? Men detta skulle vara än mindre tillfredsställande eftersom subjektivister förnekar att värde nödvändigtvis beror på attityder medan vissa objektivister bejakar ett nödvändigt beroendeförhållande mellan värde och attityder. Vad det innebär för värde att ”bero” på attityder är öppet för radikalt olika tolkningar, inte alla av vilka bör anses vara subjektivistiska. Denna situation kunde lätt leda oss till att helt och hållet ge upp strävan efter att finna en tydlig avgränsning mellan subjektivism och objektivism i värdeteorin och istället dra slutsatsen att denna klassificering inte är så intressant trots allt. Men detta tror jag skulle vara ett misstag. I min doktorsavhandling hoppas jag visa att subjektivism och objektivism verkligen är distinkta positioner - att det finns någonting som utmärker värdesubjektivismen som alla objektivister förnekar - och att detta något är just den särskilda roll som attityder spelar i subjektivistiska värdeteorier.
StatusSlutfört
Effective start/end date2009/09/012014/12/31

Participants

  • FRITZSON, FRITZ-ANTON (PI)