Våra kollektiva handlingar: koordination, ansvar och kunskap

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Nyckelord

  • kollektiv handling, gemensamma intentioner, kollektivt ansvar, praktisk kunskap, samarbete

Populärvetenskaplig beskrivning

Många av de handlingar vi avsiktligen utför är inte isolerade individuella handlingar utan handlingar som utförs tillsammans med andra. Under en vanlig dag kanske vi samtalar med andra, fikar eller lagar middag tillsammans med någon, hjälper en främling att få igång sin krånglande bil eller dansar tango. Vissa av oss kanske också rånar en bank tillsammans med en medbrottsling. Sådana kollektiva eller gemensamma handlingar tycks inte bestå av mer än uppsättningar av individuella handlingar. Betänk exempelvis vad två vänner gör då de går på en promenad, i kontrast till vad två främlingar gör då de av en händelse går jämte varandra längs en gata medan de försöker undvika att gå för nära varandra. I ljuset av sådana kontraster har sedan sent 1980-tal flera filosofiska teorier konstruerats för att förklara vad som utmärker kollektiva handlingar, alltså vad det är som gör sådana handlingar till något mer än en bara uppsättningar av individuella handlingar.

Forskningsprojektet syftar till att reda ut vad för slags fenomen avsiktlig kollektiv handling är, med avsikt att förstå hur fenomenet är relaterat till både individers avsiktliga handlingar och till kollektivt ansvar. I tre delprojekt kommer vi att fokusera på olika aspekter av kollektivt handling: (i) kollektiv handling som koordination mot ett gemensamt mål, (ii) kollektiv handling som grunden för kollektivt och gemensamt moraliskt ansvar, och (iii) den speciella kunskap som deltagare (till skillnad från utomstående betraktare) tycks ha om vad de tillsammans avsiktligt gör.

Att få en bättre förståelse för kollektiv handling är värdefullt av flera anledningar. Det finns goda skäl att tro att filosofisk och psykologisk reflektion kring vårt handlingsliv utgått från ett alltför individualistiskt perspektiv, och att vi har mycket att lära om mänskligt handlande genom att vidga perspektivet till att även innefatta kollektiva handlingar. Bland annat så kan vi nå en bättre förståelse för bland annat komplexa individuella aktiviteter via bättre förståelse för kollektiva handlingar då båda tycks utmärkas av att vara organiserande kring ett övergripande gemensamt mål. Detta är vårt fokus i det första delprojektet.

I det andra delprojektet fokuserar vi på kopplingen mellan avsiktlig kollektiv handling och kollektivt moraliskt ansvar. Vi kommer att argumentera för är att det bara är rimligt att hålla grupper av individer ansvariga (som kollektiv betraktat) för en kollektiv handling om dessa grupper haft möjligheten att avsiktligt handla kollektivt. Stämmer detta så kommer våra forskningsresultat potentiellt vara av stor praktisk (juridisk och moralisk) betydelse. En bättre förståelse för avsiktligt kollektivt handlande kan utgöra grunden för riktlinjer för när kollektiv kan hållas ansvariga för exempelvis brottsliga handlingar (även i fall där det är oklart vilket ansvar de deltagande individerna har i relation till den kollektiva handlingen).

I ett tredje delprojekt fokuserar vi på deltagares kunskap om vad kollektivet gör. Enligt många handlingsfilosofer så har en (mänsklig) agent en speciell typ av kunskap om vad hon gör avsiktligt (lyfter en mugg med kaffe till munnen). Denna typ av praktiska kunskap tycks vara av en helt annan karaktär än den mer "teoretiska" kunskap en agent har om sina oavsiktliga handlingar (spiller kaffet på golvet) eller om andra agenters avsiktliga handlingar. Flera filosofer anser till och med att en agent handlar avsiktligt om, och endast om, hon har denna speciella praktiska kunskap om vad hon gör. Detta kunskapsteoretiska perspektiv har varit frånvarande inom den filosofiska diskussionen om kollektiv handling. I det tredje delprojektet kommer vi dock att pröva idéen att deltagare i en kollektiv handling har en snarlik speciell typ av kunskap om vad de tillsammans gör avsiktligt. Vi tror att denna hypotes är värd att pröva, i synnerhet i ljuset av modern kognitionsvetenskaplig forskning som tyder på att våra individuella perceptuella, kognitiva och motoriska förmågor utvecklats under evolutionen, och utvecklas under den tidiga uppväxten, för ändamål som är tätt kopplade till just kollektiv handling och samarbete (för en populärvetenskaplig introduktion till delar av denna kognitionsvetenskapliga forskning, se Michael Tomasellos bok "Därför samarbetar vi" (Daidalos, 2011)).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Olle Blomberg 2018 (Accepted/In press) Socially Extended Epistemology. Carter, J. A., Clark, A., Kallestrup, J., Palermos, O. & Pritchard, D. (red.). Oxford University Press

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Olle Blomberg 2017 sep 27 I : Philosophical Quarterly. 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (6)