Rolldiktningens poetik och sammanhang: Olof von Dalins tillfällesdiktning

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Olof von Dalins (1708–63) centrala ställning i svensk 1700-talslitteratur är oomtvistad men sällan diskuterad i nyare forskning. Det gäller särskilt ämnet för denna undersökning, hans omfattande och variationsrika tillfällesdiktning.

Jag driver tesen att Dalin genom att anta en rad fiktiva identiteter gör viktiga inlägg i sin tids litterära och politiska diskussion och att hans bruk av detta tekniska konstgrepp ännu inte har uppfattats och beskrivits adekvat, så att arten av hans mångfacetterade interventioner i samtidens offentlighet klarlagts. Projektet har två ingångar: å ena sidan är det textbaserat, inriktat på den individuella diktens karaktär, uppenbarelseformer och idémässiga innehåll; å andra sidan studerar jag dikternas publiceringssammanhang (de spreds för det mesta via manuskript), deras troliga läsekrets och deras ställning i olika typer av begynnande offentlighet.

Det unika med Dalin är att han trädde in i roller där han – till skillnad från de allra flesta samtida poeter – inte sällan representerade sig själv. Det poetiska rollspelet innebar att han kunde mångfaldiga och sprida sina egna idéer i vitt skilda ämnen, allt från estetik till politik, inte att han (som brukligt var) nöjde sig med att ge uttryck åt andras åsikter.
StatusSlutfört
Effective start/end date2013/01/012016/12/31

Participants