Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: Vetenskaplig samverkan på en digital plattform

Projekt: ForskningNationellt samarbete, Internationellt samarbete

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion
  • Religionsvetenskap

Nyckelord

  • Sayings, Monasticism, Education, Digital humanities

Populärvetenskaplig beskrivning

Visdomsord, tänkespråk och sedelärande berättelser har historiskt sett spelat en avgörande roll för social fostran och moralisk vägledning. Särskilt viktiga för den äldre europeiska kulturen har varit de samlingar som kallats Verba Seniorum eller Apophthegmata Patrum (AP) och som förmedlats i klostren över hela den kristna traditionen. Från att i senantiken ha spritts på grekiska, latin, koptiska och syriska, översattes de under medeltiden till europeiska folkspråk, liksom till armeniska, georgiska, arabiska och etiopiska, och utgjorde en grund för moraluppfattning och framväxande bildningstraditioner. Samlingarna utgör en rikt flytande tradition av tusentals enskilda stycken, där varje handskrift med sin eller sina samlingar utgör en egen utgåva med ett eget urval, en egen systematisering och egna karakteristika.

Projektet syftar till att kartlägga förmedlingen av dessa tänkespråk under perioden 800-1500 med fokus på de grekiska och latinska samlingarna och de tidiga fornslaviska och fornnordiska översättningarna av dessa. Avsikten är att undersöka vad likheter och olikheter i receptionen kan säga oss om de lokala förhållandena, om kontaktytor och om ideologiska trender. Valet av språk avser att bidra till en bättre förståelse av skillnader och likheter mellan västlig och östlig europeisk kultur, samt av kontakter mellan kloster i olika delar av Europa. Genom att se på vilka tänkespråk som valts, hur de systematiserats, hur viktiga begrepp uttryckts, liksom hur man refererat till personer och platser, vill vi finna mönster för hur traditionen uppfattats och förts vidare och därmed även hur tänkespråken och samlingarna använts.

Teoretiskt bryter projektet med den tidigare forskningen genom att utgå från nyfilologins framhävande av den enskilda handskriftens egenart och historiska kontext, snarare än en idealform av den förmedlade texten. Detta kräver i sin tur utvecklandet av nya metoder som förmår hantera den stora variationsrikedom och komplexitet som en flytande texttradition av tusentals tänkespråk på ett flertal språk innebär. Utifrån insikten att det bara är genom en nära samverkan mellan specialister på olika språk och ett innovativt bruk av digital teknik med gemensam standard och systematik som detta är möjligt, avser projektet att utveckla en digital dynamisk forskningsplattform för gemensam registrering av information och text med en rad verktyg för analys och visualisering av likheter, skillnader och samband, och med bruk av internationell standard för att möjliggöra utbyte av data med större internationella forskningsdatabaser. Projektet är väl förankrat i den senaste utvecklingen inom digital humaniora och utgör i sig ett bidrag till utvecklingen inom detta område i Sverige, särskilt vad gäller arbete med flytande texttraditioner, ett fenomen typiskt för äldre populärlitteratur.

Projektet anknyter till det internationellt uppmärksammade forskningsprogram vid Lunds Universitet som undersökt framväxten av monastisk bildning i senantiken och kan dra nytta av den databas och de digitala verktyg som där utvecklats för studium av den tidiga tänkespråkstraditionen. Därmed är projektet även djupt förankrat i ett väl etablerat internationellt forskningssamarbete kring klosterväsende och bildningstraditioner.
Kort titelVishet och bildning
AkronymFOWIS
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/012019/06/30

Participants

Related projects

(Företrädare)

Samuel Rubenson, Britt Dahlman, Karin Kulneff-Eriksson, Bo Holmberg, Andreas Westergren, Henrik Rydell Johnsén, Johan Åhlfeldt, Jesper Blid Kullberg, Jason Zaborowski, Lillian Larsen & Elin Andersson

2009/01/012015/12/31

Projekt: ForskningInternationellt samarbete

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Johan Åhlfeldt 2017 nov 15 Pelagios Commons

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Britt Dahlman (red.) & Rönnegård, P. (red.) 2017 Sturefors: Silentium. 41 s. (Silentium Apophthegmata; vol. 9)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Britt Dahlman (red.) & Rönnegård, P. (red.) 2017 Sturefors: Silentium. 48 s. (Silentium Apophthegmata; vol. 8)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (9)

Relaterade aktiviteter

Elisabet Göransson (Inbjuden talare)
2017 dec 112017 dec 13

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Elisabet Göransson (Inbjuden talare)
2017 dec 8

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Britt Dahlman (Talare)
2017 dec 8

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Visa alla (17)