The welfare mobility dilemma. Transnational strategies and national structuring at crossroads

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Abstract

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen behandlar välfärd med fokus på internationell mobilitet och immobilitet. Den tar avstamp i två olika konceptuliseringar av organiseringen av vardagen i relation till nationalstaten: en som konceptualiserar vardagslivet som relativt mobilt och föränderligt över nationalstatliga gränser, och en som konceptualiserar det som relativt immobilt och oföränderligt över dessa. Organiseringen av vardagen relateras till välfärd och tre aspekter av välfärd och im/mobilitet diskuteras: (i) välfärd i relation till mobilitet, (ii) välfärd i relation till immobilitet och (iii) spänningen mellan vad som i avhandlingen benämns som välfärdens ”transnationella” och ”nationella ram”. Förståelsen av den transnationella ramen lutar sig mot migrationsforskning med en transnationell förståelse av migrationsprocessen, och förståelsen av den nationella ramen mot socialpolitisk forskning med en geopolitiskt inriktning. Avhandlingens två forskningsfrågor har formulerats i spänningen mellan dessa två forskningsområden och är: Hur skiljer sig transnationell och nationell välfärd åt? och Hur är socialpolitik konstituerad och konstituerande av nationalstaten?

Analyserna bygger på en omfattande genomgång av relevant litteratur. Genom begreppsliga och metodologiska utredningar förmår analyserna att belysa de två forskningsfrågorna. Generellt bidrar studien med kunskap om relationen mellan transnationell migration och den nationella välfärdsstaten. Specifikt bidrar den (i) till en förståelse om hur spänningen mellan transnationella välfärdsstrategier och nationell välfärdspolitik kan manifestera sig i individuella och kollektiva transnationella aktörers vardagsliv och (ii) till hur (svensk) socialpolitik både är konstituerad och konstituerande av (den svenska) nationalstaten. Den förvärvda kunskapen stimulerar fortsatta reflektioner kring transnationell välfärd. Avhandlingen initierar en diskussion kring den ”transnationella sociala frågan” och föreslår två möjliga forskningsinriktningar för att bygga vidare på kunskapen kring transnationell välfärd.

Detaljer

Författare
  • Erica Righard
Enheter & grupper
Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ) – OBLIGATORISK

  • Socialt arbete

Nyckelord

Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
Handledare/Biträdande handledare
  • Tapio Salonen, handledare
  • Faist, Thomas, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2008 maj 24
Förlag
  • The School of Social Work, Lund University
Tryckta ISBN978-91-89604-38-4
StatusPublished - 2008

Nedladdningar

Ingen tillgänglig data