Ledamot av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Prize: Election to learned society

Granting OrganisationsKungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund