Aging with a spinal cord injury

Project: Dissertation

Project Details

Layman's description

Varje år drabbas omkring 300 personer i Sverige och cirka 10 personer i Norrbotten av en ryggmärgsskada. Skadan innebär ofta en dramatisk förändring i livet och även till synes enkla vardagliga aktiviteter kan bli en utmaning. En ryggmärgsskada var tidigare förknippad med en kort överlevnadstid. Tack vare stora framsteg inom sjukvård och rehabilitering lever idag allt fler personer under många år med skadan. Det gör att andelen äldre som levt länge med ryggmärgsskada ökar medan andelen nyskadade är relativt stabil. Detta innebär i sin tur ett ökat behov av kunskap om faktorer som påverkar personernas hälsa på lång sikt, deras aktivitetsförmåga och livskvalitet, och ställer krav på hälso- och sjukvården och samhället för att kunna möta dessa personers specifika behov.

Detta doktorandprojekt genomförs inom ramen för den stora longitudinella forskningsstudien Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS) som leds av professor, överläkare Jan Lexell vid Lunds universitet. Projekt SASCIS startade 2010 och är den första studien i norra Europa som syftar till att ge en heltäckande bild av livssituationen för äldre personer som levt länge med en ryggmärgsskada. Sammanlagt 123 personer som är 50 år och äldre och som levt minst 10 år med sin ryggmärgsskada undersöktes 2011-2012 och har sedan undersökts på nytt 2017-2018. Projektet har hittills lett fram till över 10 publikationer och 2 doktorsavhandlingar.

Syftet med detta longitudinella forskningsprojekt är att få fördjupad kunskap om livssituationen hos äldre personer som levt länge med en ryggmärgsskada, hur den förändras över tid avseende såväl objektiva som subjektiva mått på funktionshinder och hälsa, samt hur personerna själva upplever dessa förändringar. Målet är att lägga grunden till uppföljningsprogram och ta fram rehabiliteringsinsatser för att stödja dem till ett aktivt och hälsosamt åldrande. Av det material som är insamlat kommer följande frågeställningar besvaras:

- Ökar skadespecifika följdtillstånd och aktivitetsbegränsningar?

- Förändras deltagande i fysisk aktivitet och vilka modifierbara och icke-modifierbara faktorer predicerar en förändring?

- Ökar förekomsten av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och finns det ett samband mellan en ökning och sociodemografiska och skaderelaterade faktorer?

- Predicerar tidigare förekomst av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom en kardiovaskulär händelse under de kommande 6 åren?

I senare delen av doktorandprojektet kommer ett uppföljningsprogram i Region Norrbotten att implementeras med användning av modern e-hälsa och digital teknik för de omkring 100 personer med en ryggmärgsskada bor här. Detta uppföljningsprogram kommer sedan att vetenskapligt utvärderas i de avslutande delarna av doktorandprojektet.
StatusActive
Effective start/end date2020/01/01 → …