An experimentally organised economy: The role of Entrepreneurial Experimentation

Project: Research

Project Details

Description

In the research program proposed here, entrepreneurial experimentation is conceptualized as a
function that strengthens both creation, selection and scaling-up processes in the economy.
The aim of the program is to create an understanding of how entrepreneurial experimentatio n
contributes to long-term development and how policy instruments promote an entrepreneurship
infrastructure that stimulates the experimentally organized economy. Bringing all of this together
i.e. the key importance of entrepreneurial experimentation for linking different analytical levels of
the experimentally organised economy (organizational, individual and societal level), as well as
being a key function that links within and between different systems (e.g. innovation systems and
entrepreneurial systems; regional systems and technological systems) is at the heart of this
program and its empirical research projects. The empirical sub-projects of the program focus on
questions related to creation, selection and scaling up processes at three different levels of
analysis:
The Expe rimental Organization: central questions address the role of organizations (both public
and private), new and established firms, and their interactions, in creation, selection and scaling
up of new technologies and innovations.
The Experimental Individual: focus on co mpetence building (through e.g. coaching, building skills,
individual learning) and labour mobility
The Experimental Society: central quest ions address how the three processes are influenced and
influence the dynamic interactions between actors, individuals, organizations and institutions.
1412 / 1500 tecken

Layman's description

I forskningsprogrammet konceptualiseras entreprenöriellt experimenterande som en funktion som
stärker både skapande, urval och uppskalningsprocesser i ekonomin.
Syftet med programmet är att skapa förståelse för hur entreprenöriel lt experimenterande bidrar
till långsiktig utveckling och hur policy instrument kan främja en entreprenörskapsinfrastruktur
som stimulerar den experimentellt organiserade ekonomin. Att föra samman allt detta - dvs den
centrala betydelsen av entreprenöriellt experimenterande för att koppla samman olika analytiska
nivåer i den experimentellt organiserade ekonomin (organisatorisk, individuell och samhällsnivå),
samt att vara en nyckelfunktion inom och mellan olika system (t.ex. innovationssystem och
entrerenöriella system; regionala system och teknologiska system) - är kärnan i detta program
och dess empiriska forskningsprojekt. Programmets empiriska delprojekt fokuserar på frågor
relaterade till skapande, urval och uppskalning av processer på tre olika analysnivåer:
The Experimental Organization: centrala frågor behandlar betydelsen av organisatione r (både
offentliga och privata), nya och etablerade företag och deras interaktioner i skapandet, urvalet och
skalningen av ny teknik och innovationer.
The Experimental Individual: fokuserar på kompetensuppbyggnad (genom t.ex. coaching,
färdigheter, individuellt lärande) och arbetskraftsmobilitet
The Experimental Society: centrala frågor behandlar hur d e tre processerna påverkas och
påverkar de dynamiska interaktionerna mellan aktörer, individer, organisationer och institutioner.
StatusFinished
Effective start/end date2019/11/012022/10/31

UKÄ subject classification

  • Economics and Business
  • Economic Geography

Free keywords

  • Innovation
  • Entrepreneurship
  • Innovation Studies
  • Innovation system