Project Details

Description

Idag bor de flesta svenskar i städer. Förtätning av städerna är nödvändig för att minska bostadsbristen. Att förtäta en stad har många fördelar: fler bostäder, mer effektiva transporter och minskad exploatering av jordbruksmark.

Samtidigt finns det hälsorisker och utmaningar kopplade till förtätning. Förtätning kan orsaka högre halter av luftföroreningar och buller, vilket leder till för tidiga dödsfall och annan negativ hälsopåverkan. Förtätning kan också stå i konflikt med tillgången på gröna miljöer och de ekosystemtjänster dessa bidrar med, till exempel temperaturreglering, vattenupptagning och rekreation.

Målet är att bygga en stad som är tät, men som inte orsakar ökad hälso- och miljöpåverkan. I denna utmaning är det en fördel om forskare och det omgivande samhället samverkar så att kunskap och praktik tillsammans kan bidra till nya frågeställningar och lösningar.
Syfte
Syftet med studien är att skapa evidensbaserat stöd vid planering av tätbebyggda områden (bostäder och infrastruktur) för att uppnå låg miljöpåverkan på hälsa.

Mål
Synliggöra hälsokostnader av olika bostadsplaner och policyer med ett speciellt fokus på miljömässig orättvisa (socioekonomi, ålder och kön).
Föreslå nya kostnadseffektiva, evidensbaserade och lättuppnåeliga föroreningsminskande strategier, tillsammans med aktörer från kommuner, regioner och näringsliv.
Metod
I projektet samarbetar forskare från Malmö, Lunds och Göteborgs universitet. Forskarlaget har en bred expertis från modellering av luftföroreningar, buller och värmeöar, samt att kartlägga gröna miljöer och räkna på hälsovinster och ekosystemtjänster. Dessutom finns samhällsvetenskaplig expertis för att förstå strukturella och mänskliga faktorer som möjliggör hållbar och hälsofrämjande stadsutveckling.

Vi kommer använda etablerade nätverk med aktörer som är involverade i samarbetsnätverket Urban areas och deras omgivning i hållbar markanvändning, inklusive regionala aktörer inom den fysiska planeringen så som kommuner liksom konsultföretag och byggföretag.

Projektet är uppdelat i 5 steg:

Möten med lokala aktörer för att diskutera aktuella utmaningar och identifiera lämpliga förtätningsprojekt.
Modelleringar och mätningar för att studera miljön i de identifierade områdena (exempelvis halter av luftföroreningar och buller) utifrån relevanta scenarier. Baserat på detta beräknar vi hälsokonsekvenser och konsekvenser för ekosystemtjänster. I detta steg ingår också analys av planer och dokument, kompletterade med intervjuer med aktörer.
Möten med lokala aktörer och diskussion kring förtätningsstrategier.
Hälso- och miljövinsterna beräknas i de identifierade förtätningsstrategierna.
Resultaten av studien kommer att spridas både som informationsmaterial, som forskningspublikationer och genom ett avslutande seminarium.
Short titleFörtätad stad
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012023/06/30

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Malmö Stad: Miljöförvaltning
  • Helsingborg stad, Miljöförvaltningen
  • University of Gothenburg
  • Malmö University

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences