Att skriva för dubbla mottagare: Språkliga drag i patientjournalanteckningar

Project Details

Description

Mitt projekt handlar om språket i patientjournalanteckningar. Följande frågeställningar ligger till grund för projektet, men dessa kommer att utvecklas och specificeras:
1. Vilka språkliga drag utmärker patientjournaltexter?
2. Har språket i patientjournalerna förändrats i och med att journalen blev tillgänglig online, och i så fall hur?
3. Vad säger de språkliga dragen om avsändaren och mottagaren? Vilken skribentroll framträder i texten och vem uppfattas som potentiell läsare?

Tidigare forskning om kommunikation i hälso- och sjukvården har framför allt fokuserat på samtal eller språket i äldreomsorgen. Forskning om journalspråk har framför allt haft en språkteknologisk bakgrund med fokus på så kallad clinical text mining.

Mitt material kommer bestå av två korpusar. Den första är journalanteckningar från 2006-2008 från Stockholm EPR PHI Pseudo Corpus. Korpusen består av 100 pseudonymiserade patientjournaler från fem kliniker i Region Stockholm, från åren 2006–2008. Materialet är fördelat på 20 patienter per klinik och 50/50 när det gäller kön. Korpusen består av anteckningar gjorda av läkare, sjuksköterskor och i vissa fall även annan vårdpersonal. Den andra korpusen är journalanteckningar hämtade från projektet Lund AIR chest pain. Projektet hämtar ut mer än 130 000 journaler, varav ca 35 000 är från åren 2017-18. Från deras pseudonymiserade korpus kommer jag förhoppningsvis kunna hämta ut 100 journaler, motsvarande Stockholmskorpusen.

Min primära metod kommer att vara systemisk-funktionell textanalys, men även andra typer av textanalys kan komma ifråga. I första hand avser jag att göra en kvalitativ analys och förutsättningslöst använda mig av analysverktygen från systemisk-funktionell grammatik. I andra hand kommer jag troligtvis göra en kvantitativ korpusstudie för att avgöra hur pass vanliga olika lingvistiska särdrag är.
StatusActive
Effective start/end date2019/09/012025/07/01

UKÄ subject classification

  • Specific Languages