Autism in children, the importance of early detection and intervention

Project: Dissertation

Project Details

Description

Barn och ungdomar med autism och Aspergers syndrom behöver stöd från anhöriga och
samhället långt upp i vuxna år. Studier visar att tidiga insatser har betydelse för hur det går på
sikt. Vi vet att många flickor missas. En registerstudie gjord i Malmö visade att barn födda av
kvinnor från utomeuropeiska länder hade en högre frekvens än förväntat av autistiskt syndrom
men signifikant lägre förekomst av mildare former av autism. Detta väcker misstanke om att
man missar den mildare formen av autismspektrumstörningar hos vissa utlandsfödda. Utifrån
dessa data ämnar vi undersöka om screening på BVC med fokus på observation av barnet kan
bidra till att autismspektrumstörningar hos små barn upptäcks tidigare, och då särskilt de med
mildare former av autism, flickor och barn till föräldrar med ursprung från utomeuropeiska
länder.
Inom Malmö stad finns totalt 17 BVC-enheter varav 7 idag bedrivs i privat regi. Tillsammans
ansvarar dessa enheter för uppföljning/kontroll och stöd till ca 4000 födslar/år (2009).
Barnhälsovårdens basprogram omfattar ett flertal besök hos läkare och sjuksköterska under
första levnadsåret. Utvecklingsbedömning sker från andra levnadsåret vid 18 mån, 30
månader, och 4 års ålder.
Vår studie pågår under 18 månader från hösten 2010och omfattar 6000 barn. Syftet är att hitta
barnen tidigt i samarbete med BVC-sköterskor och BVC-psykolog. Ett observationsschema
för tecken på autism vid 30 månaders ålder kompletterat med ett utvärderat autismspecifikt
frågeformulär används vid screening. BVC remitterar till utredning på barnneuropsykiatriskt
team på BUP innan barnet fyllt 3 år. Barn som får diagnos inom autismspektrum bör därmed
kunna få habiliterande insatser från 3 års ålder. Vid den neuropsykiatriska utredningen
kommer särskild vikt att läggas på barnobservation.
Samma år startar en behandlingsstudie med små barn med autism och Aspergers syndrom
utifrån en strukturerad manual för intensiva insatser inom ramen för barn- och
ungdomshabiliteringen. Gruppen ska omfatta 30 barn inom Barnhabiliteringen Region Skåne
med diagnostiserad autism före 3,5 års ålder, 30 barn diagnostiserade efter 4 års ålder. Föroch
efterbedömningar kommer att genomföras av oberoende bedömare. Kontroller utgörs av
30 barn diagnostiserade med autism under samma tidsperiod som inte deltagit i denna
behandlingsform. Efter avslutat tvåårigt behandlingsprojekt gör en oberoende bedömare en
bedömning av barnet, och efter ytterligare 2 år görs uppföljning med ny bedömning.
StatusFinished
Effective start/end date2010/09/012017/09/08

UKÄ subject classification

  • Psychiatry