AVaCO: Artistic Vocal and Choral Order(s) - ASG, Pufendorf IAS

Project: Network

Project Details

Description

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Layman's description

Såväl humanistisk, pedagogisk, konstnärlig som medicinsk forskning har upptäckt rösten som en relevant infallsvinkel till att studera kulturella processer. Detta hänger bland annat ihop med att rösten, och därmed sången, är situerad i människans kropp, och är central för den konstnärliga kommunikationen, såväl inom olika solo-, kör- och ensembleformat, som utåt mot en publik. Historiskt sett domineras den gemensamma sången av olika dolda eller öppna ”ordningar”, som har skapat en specifik samhälleligt och konstnärligt accepterat vokalitet. AVaCOs målsättning är att belysa och diskutera samtida vokala ordningar utifrån konstnärliga, historiska och kulturvetenskapliga perspektiv.

Termen “ordning” kan ses som ett konceptuellt redskap för att belysa och studera friktionsfält inom kör-, ensemble- och solosång i relation till rummet, kroppen och visuella aspekter. Dessa friktionsfält framträder särskilt vid jämförelser mellan historiska och samtida vokala praktiker på individnivå jämfört med kollektiva nivåer.

Syftet med AVaCO är att fokusera och undersöka samtida vokala ordningar som
kulturellt konstruerade konstnärliga vokala rum. Utgångspunkten är ett
tvärvetenskapligt perspektiv genom att undersöka och problematisera musikaliska och kreativa aspekter på kommunikation och röstanvändning i ensemble- och solosång ur (synkrona och diakrona) historiska, pedagogiska, fysiologiska och konstnärliga perspektiv. Detta görs med utgångspunkt i tre preliminära frågeställningar:

- Hur påverkar konstnärliga och vokala ordningar kommunikationen i ensemble och solosång?
- Hur påverkar diskurser om ledarskap och rumsliga omständigheter de
kommunikativa strukturerna, och därmed de vokala och konstnärliga
resultaten i ensemble- och solosång?
- Hur påverkar historiskt förankrade vokala modeller samtida ensemble- och
solosångspraktiker?

Då ett tvärvetenskapligt förhållningssätt är viktigt för att kunna diskutera dessa
frågeställningar, består AVaCO av en grupp forskare med olika kompetenser inom det vokala forskningsfältet.
StatusFinished
Effective start/end date2014/08/142015/08/14

UKÄ subject classification

  • Humanities