Avloppsreningsverk som kritiska reservoarer för resistensgener

  • Lood, Rolf (PI)
  • Mattiasson, Bo (Researcher)
  • Fuursted, Kurt (Researcher)
  • Kommedal, Roald (Researcher)

Project: Research

Project Details

Layman's description

Multiresistenta bakterier utgör en allvarlig utmaning för den hälsovård vi har vant oss vid. Tillgången till effektiva antibiotika har länge tagits som en självklarhet. Tyvärr är situationen en annan idag. Multiresistenta bakterier som ej påverkas av de mest potenta antibiotika som finns på marknaden idag orsakar sjukdom, förlängda sjukhusvistelser, och dödsfall i en ökande grad.

Att reducera spridningen av dessa bakterier är en nödvändighet, men det är svårt. Svårigheten ligger mycket i att spridningsvägarna för dessa resistenta bakterier är väldigt många, och vårt nuvarande sätt att hantera spridningen kan enbart minska antalet multiresistenta bakterier, inte stoppa spridningen.

En av de ofta förbisedda spridningsvägarna för resistenta bakterier är våra vattenreningsanläggningar som tar hand om vårt avlopp och därmed hanterar stora mängder resistenta bakterier. Här renas avloppsvatten resulterandes i bildande av biogas, samt biogödsel, som använd inom jordbruk för att förbättra produktion av grödor. Även om merparten av de resistenta bakterierna avdödas i dessa fabriker genom värmebehandling, finns där ett fåtal bakterier som överlever, och sprids genom bland annat jordbruket. Utöver bakterierna kan även resistensgenerna överleva denna process, och föras vidare till andra bakterier. Denna överföring kan ske genom i) bakterier som skickar resistensen mellan sig, ii) enskilda bakterier som plockar upp fria resistensgener från omgivningen, eller iii) bakteriella virus (bakteriofager). En likartad problembild finns när det gäller gödselhanteringen. I den rika mikroorganismfloran finns även multiresistenta bakterier. Liksom i vattenreningsfallet sker ingen eliminering av resistenta organismer, utan de sprids som gödning.

Vårt projekt syftar till att klarlägga effekten av dagens behandlingsstrategier samt att definiera nya metoder för att förbättra dessa, och därmed minska spridningen av antibiotikaresistens. Detta kommer att uppnås genom att bland annat fokusera på de tre olika sätt som resistensgener kan spridas på, och riktad nedbrytning av resistensgener genom olika metoder (fysiska, kemiska, biologiska). De forskargrupper som ingår i programmet innefattar ett flertal vitt skilda kompetenser, inkluderande mikrobiologi, virologi (bakteriofager), bioinformatik, molekylärbiologi, bioanalys, matematisk modellering, samt vattenrening, och är ett skandinaviskt samarbetsprojekt med forskare från Sverige, Norge samt Danmark. Arbetet kommer att ske i labskala och senare i pilotskala för att utvärdera våra resultat. Utöver det laborativa arbetet kommer vi att arbeta med informationsspridning av resultaten genom workshops, artiklar, och populärvetenskaplig nyhetsrapportering.
StatusFinished
Effective start/end date2017/04/012020/03/30

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Danish Serum Institute, Copenhagen
  • University of Stavanger

Funding

  • FORMAS, a Swedish research council for sustainable development