Project Details

Description

Försämrad balanskontroll medför ökad fallrisk och hög incidens av fallskador hos äldre. Detta är ett stort geriatriskt problem. Uppskattningsvis faller en tredjedel av alla över 65 år någon gång per år (Gillespie, Robertson et al. 2012). Med stigande ålder ökar antalet fallolyckor och därmed ökar antalet fallskador med frakturer och andra skador ytterligare (Rubenstein 2006). Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att 48 662 svenskar (65% kvinnor och 35% män) över 65 år fick sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor år 2013 i Sverige. Samma år dog >1600 personer (4 per dag) till följd av en fallolycka. Kostnaden för fallskador uppskattades till nästan 25 miljarder SEK år 2012 enligt MSB (Schyllander 2014). Fallpreventiva åtgärder med hjälp av balansträning skulle vara en möjlighet att minska på lidande och samhällsekonomiskt kostnader.
Vår tvärprofessionella forskningsgrupp med sjukgymnaster, läkare, ingenjörer och gymnastikinstruktörer (från Gerdahallen) har utformat ett träningsprogram som kan genomföras självständigt av äldre i deras hemmiljö “Balance enhancing exercise program (BEEP)”. Programmet är specialdesignat för att förbättra balans, muskelstyrka, smidighet, koordination samt förflyttning för att därmed minska fallrisken. Det tar ca 15 minuter att genomföra. I en ”single-arm crossover” studie kunde en statistiskt säkerställd förbättrad balans påvisas hos 40 försökspersonerna efter 6 veckors BEEP-träning. De hade signifikant mindre kroppsvaj och bättre förmåga att balansera på ett ben (> 30% med öppna och >200% med slutna ögon). Denna förbättrade balansförmåga torde minska risken för fallolyckor och frakturer då det har visats att en sekunds längre förmåga att balansera på ett ben med öppna ögon minskar risken att drabbas av höftfraktur med 5% för äldre svenska kvinnor (Lundin, Saaf et al. 2014). BEEP-träningens fördelar och vinsterna för äldre av att träna balansen regelbundet har publicerats i Gerontology Geriatric Medicine 2016 (Hafstrom, Malmstrom et al. 2016). Fortsatt har vi undersökt hur djup (testat med vibrationer med hjälp av Biothesiometer och stämgaffel) och ytlig sensibilitet (testat med monofilament) i fötterna påverkar balansen hos äldre. Två studier publicerades 2018, i Gerontology Geriatric Medicine (Hafstrom 2018) och i Acta Otolaryngol (Hafstrom 2018).
För att fallpreventiv balansträning ska kunna få genomslag och bli en del av vardagsrutinen hos de äldre i samhället torde detta underlättas om de som kan tränar individuellt hemma. Professor Kalle Åström, Mattecentrums bildgupp på LTH, har utvecklat ett kamerasystemen i smartphones och surfplattor för bildanalys av små kroppsrörelser vid fysisk aktivitet. Med hjälp av denna teknik skulle eventuellt balansträning kunna individualiseras så att man kan följa sina förbättringar och anpassa sin träningsnivå. Ett interaktivt individualiserat balansträningsprogram på en smartphone eller iPad skulle kunna underlätta och inspirera till fallförebyggande balansträning hos den växande äldre befolkningen. Det skulle kunna också höja nivån av deltagande, då den enskilde upplever att träningen ligger på en nivå där balansförmågan utmanas och förbättras.
Short title“Balance enhancing exercise program (BEEP
AcronymBEEP
StatusActive
Effective start/end date2012/01/01 → …

Collaborative partners

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences