Bildbeskrivning

Project: Research

Project Details

Description

Dagens tryckta och digitala texter är inte bara språkliga utan komplexa och multimodala. Det innebär att de förutom den språkliga texten innehåller även bilder och grafiska medel av olika slag. I denna komplexa textvärld är det extra viktigt att tillgängliggöra bilder så att användare med synnedsättning inte missar viktig information och har samma möjlighet att tillgodogöra sig innehållet som seende personer.
Att återge bildens innehåll i ord är en kvalificerad uppgift som kräver flera kompetenser. De personer som skapar bildbeskrivningar står inför en stor utmaning. De måste bedöma vilka bilder som ska tillgängliggöras, vilken information från bilden ska beskrivas, hitta rätt begrepp och språklig formulering för att förmedla den informationen och strukturera den på ett pedagogiskt sätt. Bildbeskrivare måste dessutom tänka på hur bildbeskrivning tas emot: Den ska bidra till förståelse och upplevelse utan att belasta användare kognitivt.
Projektet fokuserar på bildbeskrivning för personer med synnedsättning och blindhet. Målet med projektet är att inventera befintliga regler och riktlinjer för bildbeskrivning, kartlägga praktiken i produktionen av bildbeskrivningar, kommentera delresultaten ur forskningsperspektiv och utifrån denna inventering ge förslag till förändringar och förbättringar i praktiken samt förslag på vidare utvecklingsinsatser, forskningsprojekt och vetenskapliga undersökningar. Projektet ska mynna ut i en rapport där nationella och internationella riktlinjer för bildbeskrivning inventeras, ett antal nyckelpersoner intervjuas kring bildbeskrivningspraktiken, studier om utvärdering av bildbeskrivningar kartläggs och vidare forsknings- och utvecklingsinsatser specificeras.
Short titleBildbeskrivning
StatusFinished
Effective start/end date2018/01/012018/12/31