Causation in the Social Domain

Project Details

Description

It seems to be a truism that there is causation in the social domain. For example, if a person takes on a socially defined role (becomes a prime minister, judge, or managing director) then it seems evident that the person acquires new causal abilities in virtue of the powers associated with the role. It also seems obvious that social groups and structures causally influence individuals. But how is social causation possible and how is it to be conceptualized? Social causation does not seem to comply with the prevalent philosophical understanding of causation. For example, causal abilities are often construed as intrinsic properties in current philosophy. But properties such as being prime minister, judge and managing director are socially grounded and hence extrinsic. Moreover, modern philosophers are often skeptical about the notion that there is downward causation. They argue that the fundamental physical level is causally closed and that all higher levels “supervene” on, or are grounded in, the physical level - a fact that leaves no room for any causation going from macro to micro. However, group influence is prima facie an instance of downward causation. The crucial question, then, is whether the modern philosophical theories and arguments show that putative social causation is in fact unreal, or whether the evidence for social causation is so solid that it is the modern theories of causation that need to be revised.

Layman's description

Att det finns kausalitet på social nivå förefaller självklart. Om t.ex. en person upptar en socialt definierad roll (som statsminister, domare eller VD) tycks personen erhålla nya kausala förmågor genom den samhälleliga makt som följer med rollen. Likaså tycks grupper och sociala strukturer ha kausal kraft att påverka individer. Ändå är det långt ifrån självklart hur social kausalitet ska förstås, och hur den alls är möjlig. Social kausalitet passar nämligen dåligt in i den gängse filosofiska förståelsen av kausalitet. Inom nutida filosofi antas t.ex. kausala förmågor ofta vara intrinsikala egenskaper. Egenskaper som att vara statsminister, domare eller VD är istället socialt grundade och därmed extrinsikala egenskaper. Därtill är moderna filosofer ofta skeptiska mot föreställningar om orsakande som går från makro- till mikro-nivå, så kallad nedåtriktad kausalitet. Eftersom dessa filosofer menar att den fundamentala fysiska nivån är kausalt sluten och att alla högre nivåer supervenierar (beror på) den fysiska nivån, finns det enligt dem ingen plats för nedåtriktad kausalitet. Grupp-påverkan på social nivå tycks emellertid vara ett exempel på just detta. Den intressanta frågan är således om de moderna filosofiska teorierna och argumenten visar att förment social kausalitet inte är reell eller om det snarare är så att beläggen för social kausalitet är så pass robusta att de visar att det är de nutida filosofiska teorierna om kausalitet som behöver revideras. I projektet kommer jag att undersöka dessa angelägna frågor med avstamp från min tidigare (VR-finansierade) forskning om reducerbarheten av social-ontologiska objekt och mina studier av dispositionella egenskaper (krafter).
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/12/31

UKÄ subject classification

  • Humanities