Continental Biosphere Aerosol Cloud climate feedback loop during the Anthropocene

Project: Research

Project Details

Description

Påverkan av aerosoler på moln (den indirekta aerosoleffekten) är den största källan till osäkerheter i den totala globala strålningsdrivningen. I detta projekt kommer vi att undersöka och öka processförståelsen kring hur den kontinentala-biosfär-aerosol-moln-klimat feedback loopen (CoBACC) har/kommer att förändras under antropocen (1850-2100). Detta är nödvändigt för att minska osäkerheten i den av jordsystemsmodeller (ESM) predikterade klimatkänsligheten för ökade halter av växthusgaser. En kombination av nypartikelbildning, sekundär organisk aerosolbildning och primärpartikelemissioner från skogsbränder och biomassa förbränning tros vara de dominerande källorna till molnkondensationskärnor (CCN) över alla skogsregioner på jorden. Men p.g.a. en inkomplett processförståelse om hur antropogena emissioner och klimatförändringar påverkar dessa CCN-källor finns det stora osäkerheter i den predikterade/projekterade direkta och indirekta aerosoleffekten från nuvarande versioner av ESM. I det föreslagna projektet kommer vi att kombinera detaljerade kvantkemiska metoder, labbexperiment med atmosfärsobservationer och processmodeller för aerosolpartikelbildning i atmosfären, vegetations- och skogsbrandsdynamik, för att skapa en komplett processförståelse om CoBACC över de Eurasiatiska boreala skogarna och Amazonas regnskog. Denna grundläggande kunskap kommer att användas för att förbättra representationen av CoBACC i jordsystemsmodellen EC-Earth.
AcronymCoBACCA
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012023/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • University of Helsinki
  • Finnish Meteorological Institute
  • Aarhus University
  • Federal University of São Paulo