DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin

Project: Research

Project Details

Description

Det tvååriga projektet studerar hur man i handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster, och vilken grad av transparens som är praktiskt möjlig och lämplig för extensiv insamling och användning av individers data. Projektet leds av docent Stefan Larsson vid Lunds universitet, i samverkan med tankesmedjan Fores och en referensgrupp med bl.a. ekonom och digitaliseringsexpert Anna Felländer och representanter från Svensk Handel, Konsumentverket, SEB, Dustin, Sveriges Konsumenter och IT&Telekomföretagen.

Layman's description

Det pågår just nu en strukturomvandling inom handeln, som påskyndas av digitaliseringen. En väsentlig del av denna strukturomvandling har med användandet av kundernas individuella information att göra – dvs. de personuppgifter och den data som kan samlas in kring personer för att skräddarsy erbjudanden och tjänster. Det finns en oerhörd potential för tjänsteutveckling och tillväxt inom handeln gällande t.ex. med s.k. personaliserade erbjudanden och digital automation.

Tillit och förtroende är en av de viktigaste komponenterna i relationen mellan handlare och kund, och en grundförutsättning för fungerande marknader. Samtidigt visar studier att det finns en oro hos många konsumenter för hur deras personuppgifter hanteras, en känsla av förlorad kontroll över vart informationen tar vägen, och att transparensen är låg.

Sammantaget betyder detta när det gäller en digitaliserad och alltmer datadriven handel att det finns ett ökande behov av att handeln finner sätt att stärka sin kundrelation gällande insamling och hantering av personuppgifter och individuell information och den för tillväxten nödvändiga tilliten till marknaderna.
Detta tvååriga forskningsprojekt studerar hur man i handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster, och vilken grad av transparens som är praktiskt möjlig och lämplig för insamling och användning av individers data.

Projektet leds av Stefan Larsson, docent vid institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet, och utförs i samverkan med tankesmedjan Fores. Referensgruppenbestår av experter från både handeln, myndigheter och det konsumentskyddande perspektivet, inklusive med representanter från Svensk Handel, Konsumentverket, SEB, Dustin, Sveriges Konsumenter och IT&Telekomföretagen.

Genom intervjuer med utvecklare inom handeln, enkätstudier och fokusgruppsintervjuer med konsumenter studeras empiriskt tre speciellt viktiga utmaningar: 1. transparensens förutsättningar i handelns informations- och datahantering, 2. den s.k. integritetsparadox som innebär att kundbeteende inte matchar uttryckta värderingar, och 3. medgivandets funktion och inneboende begränsningar i relationen mellan handlare och kund i förhållande till datainsamling.

Genom projektsamverkan med tankesmedjan Fores möjliggörs en kontinuerlig informationsspridning och brobyggande mellan näringsliv, forskning och politik i projektet. Resultat och frågeställningar från projektet kommer därmed diskuteras publikt i seminarier och rundabordssamtal under projektets gång, och publiceras både i vetenskapliga tidskrifter såväl som i en svenskspråkig rapport.
StatusFinished
Effective start/end date2018/09/012021/03/31

Collaborative partners

Funding

  • The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)

UKÄ subject classification

  • Law and Society
  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
  • Economics and Business