Det mätbara och det omätbara - konkurrerande kunskapsuppfattningar inom svensk intensivvård och effekter på kommunikation, teamarbete och upplevelser av yrkesskicklighet

Project: Research

Project Details

Description

Tidigare forskningsinsatser tyder på att det inom intensivvården finnas olika syn på hur kunskap nås, och vilken slags kunskap som är behövlig, i såväl patientomhändertagande som i verksamhetsutveckling och -styrning. Det som kan kvantifieras – alltså identifieras, analyseras och presenteras i form av siffror – är mer synligt och tycks uppfattas som viktigare eller sannare än fenomen och praktiker som inte låter sig kvantifieras. Men forskning visar också att det inom vårdyrkena finns en icke obetydlig ambivalens i relation till kvantifieringens dominans. Det är denna spänning som projektet tar sig an. Med utgångspunkt i tidigare forskning om teamarbete inom intensivvården, ställs frågor om konkurrerande kunskapsuppfattningar och eventuella effekter på kommunikation, teamarbete och upplevelser av yrkesskicklighet bland läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Projektet är tvärdisciplinärt och bygger på ett upparbetat samarbete mellan forskarna och två intensivvårdsavdelningar. Projektet bygger på metodmix och triangulering. Djupintervjuer och observationer kombineras med dokumentanalys och experiment kring effekter på tvärprofessionell kommunikation av införande av standardiserade mätinstrument för bedömning av delirium hos sövda patienter. Dessutom har projektet en aktionsforskningsdel som bygger på workshops kring intensivvårdens kunskapsgrunder med sjuksköterskor, läkare och undersköterskor.

Under tre år genomförs fyra delstudier som planeras och genomförs av en forskargrupp om två personer: en sociolog och genusforskare, och en kliniskt verksam och forskande intensivvårdssjuksköterska. Observationer och intervjuer genomförs huvudsakligen gemensamt men också individuellt av de medverkande forskarna. Då det transdisciplinära anslaget är centralt för projektet utgör gemensamma analyser och samförfattande av publikationer en stor och viktig del av projektet.
StatusActive
Effective start/end date2023/08/212026/08/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • SUS Lund University Hospital: Department of Anaesthesia and Intensive Care (Project partner)
  • Skåne University Hospital, Intensive and Perioperative Care (Project partner)