Diagnostiska samspel: Hur familjer, forskning och fosterdiagnostik konstruerar varandra

Project Details

Description

Mitt doktorandprojekt i etnologi handlar om mödrahälsovårdens allmänna erbjudande om fosterdiagnostik. Sedan 1970-talet har den svenska vårdens erbjudit vissa gravida fosterdiagnostik, en utveckling som accelererat med upptäckten av icke-invasiva tester under 2000-talet. Sedan 2006 har alla gravida i Sverige lagstadgad rätt till information om fosterdiagnostik, men fosterdiagnostikens snabba utveckling, delvis pådriven av privata aktörer, har lett till en ojämlik tillgång över landet och ofta förekommit de etiska debatterna kring testerna. Idag rapporteras exempelvis att det föds färre barn med Downs syndrom, något som sätts i samband med den ökade tillgången till fosterdiagnostik i vissa delar av landet.

I fosterdiagnostiken möts således flera brinnande frågor – från hur genteknikens snabba utveckling ändrar livets själva grundvalar, frågan om mångfald och samhällelig inkludering, och konflikten mellan land och stad, till neoliberala idéer kring det fria valets helgd, både på vårdmarknaden men också inom det egna livsprojektet och familjebildningen. Därmed är fosterdiagnostiken också en spegel av vår samtid och en bra ingång för den som vill förstår tidens kulturella strömningar. Samtidigt saknas mycket kunskap om fosterdiagnostikens roll i dagens Sverige.

I projektet kommer etnografiska metoder så som intervjuer, observationer, digitala observationer samt frågelistor att användas för att undersöka hur barnmorskor, blivande föräldrar och föräldrar till barn med funktionsnedsättningar upplever mötet med fosterdiagnostiken. Genom att studera deras berättelser om att erbjudas, genomgå eller arbeta med fosterdiagnostik, från ett kulturanalytiskt perspektiv, fördjupas förståelsens för hur kulturella föreställningar kring normalitet och avvikelse, individens integritet, den ideala familjen och det goda livet tar sig uttryck i samhälleliga diskurser så väl som i människors levda erfarenhet.
Short titleDiagnostiska samspel
StatusActive
Effective start/end date2021/09/01 → …

UKÄ subject classification

  • Ethnology