Essence of Diplomacy

Project: Research

Project Details

Description

Detta projekt, som har en teoriutvecklande ambition, syftar till en djupare förståelse av diplomati som en av den internationella politikens viktigaste institutioner. Diplomati uppfattas inte som en institution förknippad enbart med det moderna statssystemet, som är vanligt i litteraturen, utan som en generell företeelse oberoende av tid och rum. Representation, kommunikation och reproduktion utgör tre begreppsliga byggstenar i konstruktionen av en teori om diplomati. Behovet av representation (i bemärkelsen att agera på någons vägnar och att tjäna som symbol för någon) uppstår varhelst det finns gränser för kollektiva identiteter och dessa gränser behöver överskridas.
Vidare bygger diplomati som institution på kommunikation. Modern diplomati präglas av ett utmejslat, ritualiserat språk, och frågan är om liknande system av regelstyrd kommunikation förekommit i andra historiska kontexter. Diplomati bidrar även till att reproducera ett internationellt samfund av politiska enheter. I modern tid har diplomatiskt erkännande varit en viktig förutsättning för att betraktas som stat. Genom att legitimera en typ av aktörer och delegitimera andra är diplomati en institution för selektiv representation och kommunikation.
Projektet avser att närmare granska representations-, kommunikations- och reproduktionsmönster under tre perioder, där den gängse statscentrerade synen på diplomati problematiseras: antikens Grekland, den tidiga medeltiden och dagens EU.
StatusFinished
Effective start/end date2000/01/012003/01/01

UKÄ subject classification

  • Political Science