eSSENCE@LU 3:2 - Technical, functional, and methodological aspects in research based on large person registers

Project Details

Description

Projektet strävar efter att förbättra de tekniska, funktionella och metodologiska förutsättningarna för att bedriva registerforskning vid Lunds universitet. Med registerbaserad forskning (”registerforskning”) avses all forskning som utnyttjar uppgifter på individnivå hämtade från register. Registerforskning ger tids- och kostnadseffektiva möjligheter att med vetenskaplig metodik studera forskningsfrågor som ofta var helt okända när datainsamlingen till registren påbörjades.


Två delprojekt ingår:

1) Vidarutveckla en existerande metadatabas över större forskargenererade datasamlingar med uppgifter på individnivå vid Lunds universitet. Specifikt syftar detta delprojekt till att utveckla innovativa sökmöjligheter bland metadata med hjälp av interaktiva verktyg. Som ett enkelt exempel på vilka sökmöjligheter som eftersträvas kan nämnas möjligheten att få uppgifter om vilka datainsamlingar som lämpar sig för att studera hur sambandet mellan utbildningsnivå och dödlighet i cancer varierat mellan olika tidsperioder, samt vilka bakomliggande faktorer som skulle kunna förklara variabiliteten i sambandets styrka.

2) Tekniker för att extrahera information ur publicerade artiklar baserade på bayesiansk statistisk metodik och maskininlärning
Kopplat till metadatabasen ovan är målsättningen i detta delprojekt att utveckla tekniker för att på sikt automatiskt kunna extrahera information ur vetenskapliga publikationer som använt de datasamlingar som ingår i databasen. En sådan sökmotor bör exempelvis kunna extrahera information över vetenskapliga frågeställningar och angreppssätt, använda statistiska metoder, resultat och slutsatser.
Short titleeSSENCE@LU 3:2
StatusFinished
Effective start/end date2016/01/012018/12/31