Förvandlingens pedagogik: initiation och lärande i esoteriska sällskap

Project Details

Description

Avhandlingen är en religionsantropologisk studie av pedagogik och rituell praktik i esoteriska initiatoriska sällskap, främst i samtida Sverige. Syftet med studien är att kartlägga, dokumentera och analysera pedagogiska aspekter, företrädelsevis så som de kommer till uttryck i rituell praktik. Studiens övergripande frågeställning är: Vilka pedagogiska dimensioner framträder i ockulta sällskaps initiatoriska praktik?
Studien använder kvalitativ antropologisk metod med tyngdpunkt på intervjuer och deltagande observation, i syfte att ringa in rituell praktik på de platser och bland de människor som utför den. Avhandlingens teoretiska ramverk utgörs av religionsantropologiska ritualteorier och antropologiska teorier om lärande, med fokus på inlärning och utlärning av olika färdigheter.
Short titleFörvandlingens pedagogik
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012021/12/31