Project Details

Description

Insatspersonal inom räddningstjänsten löper hög risk för exponering för skadliga ämnen av relevans för både akuta effekter och långtidseffekter i form av cancer. Exponeringen varierar kraftigt med arbetsuppgift och grad av teknisk skyddsutrustning. Kunskap saknas kring hur emissioner och exponeringar förändras när nya hållbara material, konstruktioner och energibärare i rask takt introduceras i samhället, samt kring hur emissionerna utvecklas över tid under brand och hur de beror på släcktaktik och ventilationsgrad.

Projektets övergripande syfte är att bidra till en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänstens under övergången till ett mer hållbart samhälle. Vi har bildat ett tvärvetenskapligt konsortium som använder för området helt nya metoder och kompletterar pågående forskningsprogram inom Norden.

Projektet har följande specifika syften:
1)Att sammanställa behov, kunskapsluckor, riskscenarier och designa experiment
2)Kvantifiera emissioner och dess toxicitet från bränder i nya material vid olika ventilationsgrad och släcktaktik genom: a) Kontrollerade experiment i laboratorieskala, b) Uppskalade experiment i fält samt c) Toxicitetstudier av emissionernas långtidseffekter
3)Ta fram verktyg till förbättrad exponerings- och riskbedömning i form av proxymolekyler för toxiska ämnen som enkelt kan mätas med förenklade validerade mätverktyg. Utveckla rekommendationer för val av adekvat skyddsutrustning och skyddsstrategier
4)Kommunicera och nyttiggöra dessa verktyg och ny kunskap för att skapa strategier som minimerar exponeringsrisken under alla faser av en respons, från ankomst och släckning till efterarbetet och restvärdesundersökning.

Till projekt knyts en referensgrupp där bland annat räddningstjänstorganisationer, fackförbund och yrkeshygieniker finns representerade. Projektet samverkar även med internationellt ledande expertis kring teknisk skyddsutrustning samt modellering av bildning av toxiska ämnen vid bränder.

Layman's description

https://www.msb.se/sv/publikationer/att-forsta-brandemissioner-ar-en-viktig-pusselbit-i-arbetet-med-att-forbattra-arbetsmiljon-for-raddningstjansten/
Short titleFire Emissions from New Materials
StatusActive
Effective start/end date2022/04/012027/03/31

Collaborative partners

Funding

  • Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)