Hur påverkas kolbindande mikroorganismer av miljöförändringar?

Project Details

Description

Wallenberg Academy Fellow

Layman's description

En stor andel av det kol som vi människor släpper ut i atmosfären binds åter i marken när bakterier och svampar bryter ner fallna löv, döda växter och gamla grenar. Wallenberg Academy Fellow Johannes Rousk kommer att undersöka mikroorganismer styrning av markens kollagring påverkas när de utsätts för miljöförändringar som uppvärmning, torka, och kvävegödsling.

Träd, blommor, gräs och annan växtlighet tar upp kol i form av koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. När växterna sedan tappar sina löv eller dör faller kolet ner till marken, där bakterier och svampar livnärs på det organiska materialet. När mikroorganismerna använder detta material till tillväxt bildas sakta men säkert ett allt tjockare lager av humus och kolet binds i marken.

Trots att dessa marklevande mikroorganismer är viktiga för att motverka växthuseffekten, är kunskaperna om hur de påverkas av olika miljöfaktorer begränsade. Docent Johannes Rousk vid Lunds universitet utvecklar nya system för att studera bakteriers och svampars kolanvändningseffektivitet, ett mått på hur stor andel av allt det kol som mikroorganismerna konsumerar som till slut lagras i marken.

Målet är att undersöka hur mikroorganismernas kolanvändningseffektivitet förändras av en mängd olika miljöfaktorer, bland annat torka, uppvärmning och gödsling med kväve. Detaljerade kunskaper om hela kolets kretslopp behövs för att bättre kunna förutspå hur snabbt halten av koldioxid i atmosfären kommer att stiga i framtiden.
StatusActive
Effective start/end date2019/01/012023/12/31