Project Details

Description

The overarching aim is to generate valid, reliable and comparable information on public environment accessibility, for communication and decision-making purposes at individual as well as societal level. This will be achieved by integrating research-based methods on person-environment fit with an already existing database that has surveyed the accessibility of public facilities all over Sweden. We will conduct in-depth analysis of more than 7 000 facilities, to pinpoint crucial features of both accessible and inaccessible facilities. The results from these studies will be used in workshops and expert panels to identify good examples and suggest possible design solutions to common accessibility problems.

This project involves knowledge users such as individuals with impairments, property owners and policy makers. In addition to scientific contributions, the results will stimulate user involvement, entrepreneurship and business development. Knowledge translation between researchers and knowledge users will be integrated in the project and take place through social and traditional media, popular science lectures and interactive workshops.

External partner: The Accessibility Database (TD), owned, operated and developed by Västra Götaland Region.

Layman's description

Denna ansökan adresserar utmaningar av högsta relevans för en hållbar samhällsutveckling: tillgänglighet till publika miljöer på jämlika villkor. Fysisk tillgänglighet till service och aktiviteter i publik miljö stödjer hälsa och välmående hos personer med funktionsnedsättningar, möjliggör social delaktighet och aktivt bidrag till samhället. Många lever med funktionsnedsättningar och det finns en efterfrågan på fysisk tillgänglighet till publika anläggningar som uppmärksammas allt mer, både i Sverige och övriga världen. Att åstadkomma en hållbar planering av den byggda miljön och samtidigt minska klyftan mellan samhällsplanering och behoven hos enskilda medborgare är en utmaning som kräver målinriktat samarbete mellan forskare, beslutsfattare och medborgare. Projektets övergripande syfte att generera giltig, tillförlitlig och jämförbar information om publika miljöers tillgänglighet, att användas för kommunikation och beslutsfattande på individ- såväl som samhällsnivå. Detta uppnås genom att integrera forskningsbaserad metodik och en befintlig databas som kartlägger, informerar och rapporterar om tillgängligheten till publika anläggningar över hela Sverige.

Tillgänglighetsdatabasen skapades ursprungligen (år 2005) för att via ett webbaserat gränssnitt tillhandahålla detaljerad information om fysiska tillgänglighetsaspekter av publika anläggningar. Syftet var att underlätta för individer med eller utan funktionella begränsningar att avgöra de fysiska förutsättningarna för dem att besöka en anläggning. Fram till idag har tillgänglighetsaspekter för mer än 7 000 publika anläggningar i Sverige kartlagts. Med tiden har Tillgänglighetsdatabasen utvecklats med information som även vänder sig till ägare av anläggningar och politiska beslutsfattare och som kan användas som underlag för beslut om åtgärder. Informationen i Tillgänglighetsdatabasen innehåller exakta mått som avstånd till parkeringsplatser, dörrbredder etc. och i vilken mån dessa uppfyller krav från bygglagstiftning, riktlinjer och rekommendationer. Däremot saknar Tillgänglighetsdatabasen möjligheter att kvantifiera omfattningen av problem som hinder i den byggda miljön kan ge upphov till. Med en möjlighet att kvantifiera omfattningen av tillgänglighetsproblem skulle man kunna identifiera återkommande hinder som orsakar stora problem och ge bättre underlag för prioriteringar av vad som är mest angeläget att lösa. Tillgänglighetsdatabasen ger heller ingen vägledning hur vanliga tillgänglighetsproblem kan lösas ur ett designperspektiv och goda exempel och lösningsförslag skulle öka nyttan och användbarheten hos Tillgänglighetsdatabasen.

Genom mer än 20 år av forskning har en forskargrupp vid Lunds universitet utvecklat en metodik för att mäta och analysera tillgänglighetsproblem i den byggda miljön. Enabler-metodiken grundas i en definition av tillgänglighet som en relation mellan individens kapacitet och miljöns krav. Med hjälp av denna metodik kan tillgänglighetsproblem kvantifieras och sättas i relation till individer eller grupper med särskilda funktionella begränsningar, som synnedsättning, gångsvårigheter, svårigheter att förstå och tolka information etc.

Med det långsiktiga målet om publika miljöer som är tillgängliga för alla, kommer det föreslagna projektet att integrera den forskningsbaserade Enabler-metodiken med en databas som redan samlat in omfattande data kring tillgänglighetsaspekter i publika anläggningar. I ett första steg kommer vi att analysera befintlig dokumentation kring användningen av Tillgänglighetsdatabasen för att nå en djupare förståelse av uppfyllda och ouppfyllda behov hos användare av databasen. Därefter kommer vi att analysera data kring de mer än 7 000 anläggningar över hela Sverige som kartlagts, för att urskilja kritiska utformningsdetaljer hos både tillgängliga och otillgängliga anläggningar. Resultaten kommer sedan att användas i workshops och expertpaneler för att identifiera goda exempel och förslå möjliga designlösningar på återkommande tillgänglighetsproblem.

Detta projekt kommer att involvera olika kunskapsanvändare, som individer med funktionsnedsättning, ägare av anläggningar och politiska beslutsfattare. Förutom det vetenskapliga bidraget kommer resultaten att stimulera brukarmedverkan, företagsamhet och affärsutveckling. Kunskapsöversättning mellan forskare och kunskapsanvändare kommer att vara en integrerad del av projektet och ske både i sociala och traditionella medier, i populärvetenskapliga föredrag och workshops.
AcronymVälkommen in!
StatusActive
Effective start/end date2020/01/012024/06/30

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 10 - Reduced Inequalities
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 17 - Partnerships for the Goals

Free keywords

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • LU:s Thematic Collaboration Initiative Social Rights and Housing for the Ageing Population