Project Details

Description

Flera globala initiativ och Sveriges nationella mål att bli koldioxidneutrala 2045, identifierar skogar som en kraftfull resurs för klimatreducering. Skogscertifieringssystem har framstått som ett viktigt marknadsdrivet verktyg för att främja hållbara metoder inom skogsindustrin.

Ändå ingår koldioxidlagring som en kritisk ekosystemtjänst vanligtvis inte i de flesta certifieringssystem i Sverige. Vidare inkluderar nyligen föreslagna metoder för att mäta kol inte det kol som finns i marken, och de förlitar sig på olika parametrar (virkes densitet, virkets kolinnehåll, en ”biomassa expansionsfaktor”, rot:skott kvoten) för att uppskatta hela ekosystemets kol från enkla mätningar av trädstammar som är felaktiga, föråldrade och ofta inte representativa för nordliga skogar. Vi kommer att arbeta med leverantörer av skogscertifiering i Sverige för att ta fram ett förbättrat protokoll för kartläggning av skogskol och uppdatera nyckelparametrar för att uppskatta ekosystemets kol med omfattande provtagning i svenska skogar och därigenom förbättra incitamenten för markägare att förvalta sin mark för att främja kollagring och bekämpa klimatförändringarna
StatusActive
Effective start/end date2022/01/012024/12/31

Collaborative partners

  • Lund University
  • Bolin Center for Climate Research
  • Umeå University (lead)
  • Stockholm University