Knowledge use in social work: A multi-method study of judgements and rationales in child protection

Project: Research

Project Details

Layman's description

Det övergripande syftet med projektet är att studera kunskapsanvändning i socialt arbete. Detta är ett aktuellt och högst relevant ämne, i synnerhet med tanke på de stora medel som årligen spenderas på att implementera evidensbaserad praktik i socialt arbete, något som för övrigt har visat sig vara långt ifrån okomplicerat. Idag vet vi mycket lite, både i Sverige och i andra länder, om hur kunskap faktiskt används i praktiskt socialt arbete. Lika lite vet vi om vilken kunskap som faktiskt används. Det här projektet tar ett internationellt sett helt nytt grepp om dessa frågor genom att studera den kunskap som genomsyrar, eller snarare uttrycks i, socialarbetares bedömningar och de motiveringar som ligger till grund för bedömningarna. Centralt i projektet är antagandet att de bedömningar som praktiker regelbundet gör om exempelvis vilket problem de har att göra med i en viss situation och om hur de skall gå tillväga för att lösa problemet utgör de allra mest grundläggande aktiviteterna i professionellt arbete. Projektet använder social barnavård som ett fall av socialt arbete, och innefattar systematiska jämförelser mellan kunskapsanvändningen: 1) i vanliga praktiksituationer visavi situationer där praktikerna har uppmanats att fokusera sina tankar på utvalda aspekter av bedömningarna, 2) när praktiker resonerar på egen hand och när de resonerar och diskuterar i grupp, 3) hos experter och noviser. Projektet har en ”mixed methods-” approach i den meningen att ett omfattande och varierande datamaterial kommer att samlas in med hjälp av sex olika metoder, alltifrån deltagande observation till ett kvasi-experiment. De data som genereras kommer att integreras och analyseras utifrån den brittiske filosofen Stephen Toulmins modell av argumentet. Det teoretiska, metodologiska och analytiska ramverket gör projektet unikt i sitt slag, och det förväntas generera ny kunskap till gagn för forskare, studenter, beslutsfattare och praktiker inom socialt arbete.
StatusFinished
Effective start/end date2015/08/012018/12/31

Funding

  • Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

UKÄ subject classification

  • Social Work