Kunnskapsoversikt: Hvilke krav har gående og syklende til drift og vedlikehold

Project: Research

Project Details

Description

Statens vegvesen ønsker en kunnskapsoversikt om drift og vedlikehold for gående og syklende. Denne kunnskapsinnhentingen er et innledende trinn i FoU-programmet BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende). Programmet varer fra 2017 til 2021 og skal gi økt kunnskap om gående og syklendes forutsetninger og behov, driftsmetoder, utstyr og organisering for effektivt drift og vedlikehold av gang og sykkelanlegg – og samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenør. Oppdraget er en del av arbeidspakken «drift, metoder og utstyr».
Programmet bygger opp under etatens gåstrategi og sykkelstrategi, og nullvekstmålet for personbiltrafikk i storbyområdene. De nasjonale gå- og sykkelstrategiene har mål om økt gang- og sykkeltrafikk. Videre ligger visjonen om null drepte og hardt skadde trafikanter som et premiss i programarbeidet (nullvisjonen).
Kunnskapsoversikten skal legges til grunn for videre arbeid med gående og syklende i etats-programmet. For å gjøre det enkelt å velge å gå eller sykle hele året er det behov for bedre kunnskap om betydningen av vedlikehold for de myke trafikantene.
StatusFinished
Effective start/end date2017/06/232018/06/20

Collaborative partners