Landsbygders långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande befolkning

Project: Commissioned research

Project Details

Description

Projektet syftar till att ge en ökad kunskap och förståelse om hur vi långsiktigt kan skapa ett mer jämställt och inkluderande transportsystem för mer utsatta grupper (ur ett transporthänseende) på Sveriges landsbygder, i detta fall med särskilt fokus på äldre personer utan tillgång till bil. En referensgrupp finns etablerad som inkluderar representanter från Hela Sverige ska leva/Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket och Trafikanalys. Projektet utförs stegvis, och inleds med en förstudie, med efterföljande fallstudier och slutligen resultatspridning och förslag till vidare forskning. Aktuellt beslut omfattar ett första steg, en förstudie. Projektets första del består av en inledande litteraturöversikt och sammanställning av försök som pågår för en mer hållbar mobilitet i rurala områden. I samverkan med referensgruppen kommer samhällsrelevanta forskningsfrå-gor identifieras mer ingående, liksom metod och angreppssätt. Relevanta och representativa geografiska områden väljs ut. Fallstudierna ämnar fördjupa kunskaperna om resmöjligheter idag, inställningar och attityder hos äldre personer gentemot olika mobilitetslösningar, förutsättningar för beteendeförändringar samt mer organisatoriska frågor som handlar om exem-pelvis samordning av kollektivtrafik. Projektet kommer att leda till ny och ökad kunskap inom ett relativt outforskat område. Resultaten kommer att konkretiseras i förslag till åtgärder för att på sikt stödja en mer hållbar transportförsörjning på Sveri-ges landsbygder. Resultaten kommer att spridas via K2:s publiceringskanaler, vetenskapliga tidskrifter och genom semi-narier och konferenser. Mottagare av resultaten är aktörer som arbetar med frågor som handlar om en mer hållbar och re-surseffektiv transportförsörjning i rurala områden (ex kommuner och regioner, forskare, myndigheter med flera). Angeläget är också att stärka kopplingen mellan forskningen och aktörer som arbetar med tillgänglighetsfrågor i Sverige.
StatusFinished
Effective start/end date2021/01/012023/06/30