Language, cognition and landscape: understanding cross-cultural and individual variation in geographical ontology

  • Burenhult, Niclas (PI)
  • Ahlner, Felix (Researcher)
  • Eriksen, Love (Researcher)
  • Hill, Clair (Researcher)
  • Huber, Juliette (Researcher)
  • Hägerhäll, Caroline (Researcher)
  • Larsson, Jens (Research student)
  • Sang, Asa Ode (Researcher)

Project: Research

Project Details

Description

This project pursues a linguistic inquiry into landscape. From the linguist's point of view, the geophysical environment is virtually unexplored. Yet it has vast potential for influence on the discipline. The project situates landscape within linguistics as a fundamental domain of representational systems, and opens up important links to other disciplines concerned with landscape that usually have little to do with language. It has four main objectives: (1) to explore landscape categorization in a number of languages, (2) to compare such categorization, (3) to develop a model for understanding categorization across languages and speakers, and (4) to document vanishing landscape systems. The research team pursues landscape categorization in diverse language settings, and each setting represents a case study carried out by a team member with expert knowledge and prior field experience of the setting. Each setting offers opportunities of studying closely related languages as well as individuals speaking the same language, making comparison possible not only among maximally diverse languages but also at finer levels of linguistic granularity. An exploratory psycholinguistic subproject probes the relationship between language and cognition in the landscape domain.

Layman's description

Projektet är en större tvärkulturell studie av hur människans språk kategoriserar och representerar den geofysiska miljön, landskapet. Ur språkvetarens synvinkel är landskapet så gott som outforskat, trots att denna grundläggande spatiala domän har stor potential att få ett stort inflytande på centrala frågor inom disciplinen.

Detta projekt undersöker förhållandet mellan språk och landskap. Ur lingvistens synvinkel är den geofysiska miljön så gott som outforskad. Ändå har domänen stor potential att påverka disciplinen. Projektet syftar till att göra landskapet till en fundamental domän för undersökning av språklig kategorisering och att öppna upp nya kontaktytor mellan språkvetenskaperna och andra vetenskapsgrenar med en längre tradition av landskapsforskning. Projektet har fyra huvudmål: (1) att undersöka landskapskategorisering i flera språk, (2) att jämföra sådan kategorisering, (3) att utveckla en modell för att förstå och förklara kategorisering över olika språk och talare och (4) att dokumentera borttynande landskapssystem. Forskargruppen undersöker landskapskategorisering i mångskiftande språkmiljöer, och varje sådan miljö representerar en fallstudie som utförs av en projektmedlem med expertkunskap och tidigare fälterfarenhet från miljön i fråga. Varje språkmiljö erbjuder möjligheter att studera närbesläktade språk liksom olika talare av samma språk, vilket möjliggör jämförelser inte bara av mycket olikartade språk utan också av finkornigare språkliga skillnader. Ett psykolingvistiskt delprojekt undersöker förhållandet mellan språk och kognition i landskapsdomänen.
Short titleLanguage, cognition and landscape
AcronymLACOLA
StatusFinished
Effective start/end date2011/03/012016/02/29

Collaborative partners