Project Details

Description

En stor del av vårt kulturarv består av trä, ett material som har använts i byggnader, båtar och verktyg under tusentals år. Det svenska landskapet är förknippat med skog, skogsbruk och träbyggnadskonst.

Trädens tillväxtringar utgör arkiv i sig själva där naturliga förändringar och mänsklig påverkan på miljön bevaras och möjliggör analys med årlig precision. Det nationella Laboratoriet för vedanatomi och dendrokronologi (LWD) i Lund kommer i samarbete med arkeologer och dendrokronologiska forskningsenheter vid tre andra universitet att leda en nationell satsning för att tillgängliggöra data från alla vetenskapligt analyserade artefakter, konstruktioner och naturliga träföremål för internationell forskning. Den publikt tillgängliga forskningsinfrastrukturen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) ska användas för digitalisering och publicering av rådata, referensserier, dateringar, vedartsbestämningar, metadata och tolkade variabler, t.ex. proveniens, kulturella sammanhang, miljö och klimat. SEAD är väl förberett för ändamålet. En pilotstudie har genomförts, procedurer har etablerats och tidsåtgången har uppskattats för digitalisering av de ca 40 000 proverna i LWD:s analoga arkiv, en modell som även kommer att tillämpas på andra dendrodata. Tillsammans med en etablerad referensgrupp står projektets samverkande parter som garanter för att internationell täckning uppnås, liksom interaktion med samhällsaktörer och strategiskt stöd från den svenska kulturmiljövården.
StatusActive
Effective start/end date2021/01/012024/12/31

Collaborative partners

  • Lund University (lead)
  • Stockholm University
  • Department of Earth Sciences, University of Gothenburg
  • Umeå University
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

UKÄ subject classification

  • Geology