Photosensitizing drugs and risk of skin cancer- a prospective cohort study on women in Southern Sweden

Project: Research

Project Details

Description

Bakgrund och syfte med projektet
Det är välkänt att många läkemedel kan orsaka fotosensibilitet, det vill säga en kemisk förändring i huden så att huden blir extra känslig för ljus. Vissa av dessa läkemedel är vanliga i samhället idag, ibland till och med förstahandsbehandlingar för till exempel högt blodtryck, akne, förhöjda blodfetter, epilepsi och diabetes typ II. Ljuskänslighet är också associerat med risken för att få hudcancer. Tidigare studier på associationen mellan fotosensibiliserande läkemedel och risken för hudcancer har dock inte visat konsekventa resultat. Det kan bero på att de flesta tidigare studier inte har haft information om de studerade personernas ljuskänslighet och solvanor.
Vi vill med vår studie ta reda på om kvinnorna i vår prospektiva kohortstudie, som vi har studerat sedan början 1990-talet, i högre grad får hudcancer (malignt melanom (MM), skivepitelcancer (SCC) och basalcellscancer (BCC)) om de behandlats med något fotosensibiliserande läkemedel. Vi vill också undersöka om det finns en dos-respons effekt och om det finns interaktioner mellan solkänslig hudtyp, solexponering och behandling med fotosensibiliserande läkemedel.
Kvinnorna som ingår i vår kohort (n=30000) har svarat på ett frågeformulär vid 3 tillfällen: vid start och därefter med 10 års mellanrum. I detta frågeformulär ingår olika kända riskfaktorer för hudcancer, så som solexponering och hudtyp, men också flera andra exponeringar som läkemedelsbehandlingar, motion, rökning och BMI. För att få en bättre estimering av exponering för fotosensibiliserande läkemedel, dos och duration kommer vi begära ett utdrag från läkemedelsregistret på våra kohortmedlemmar. Vi kommer också att begära utdrag ur de regionala patologiregistren i södra sjukvårdsregionen för att få information om basaliomförekomst. Vi har redan information om förekomst av MM och SCC i vår kohort. Genom regressionsanalyser kommer vi estimera risken för att få MM, SCC och BCC vid behandling med de olika fotosensibiliserande läkemedlen.
Resultaten av vår studie kan påverka valet av läkemedel för behandling av vanliga folksjukdomar baserat på personens risk för att utveckla hudcancer. Det kan också leda till att patienter får bättre information kring ljussensibiliserande biverkningar då dessa läkemedel förskrivs.

Layman's description

Det är välkänt att vissa läkemedel kan öka huden känslighet för solljus (fotosensibiliserande läkemedel). Flera av dessa läkemedel används för långtidsbehandling av vanliga folksjukdomar som exempelvis högt blodtryck, förhöjda blodfetter, epilepsi och diabetes typ II. Solkänslighet är associerat med risken för att få hudcancer. Det är inte klarlagt vilka läkemedel som är sammankopplade med en ökad risk för hudcancer.

Vi vill undersöka om risken för hudcancer ökar vid behandling med fotosensibiliserande läkemedel, och om det finns ett samband till dos eller behandlingstid, samt om kvinnor med en medfödd solkänslighet påverkas extra mycket av behandling med fotosensibiliserande läkemedel.

Vi kommer att studera dessa samband i en grupp av 30000 kvinnor i södra Sverige som vi har följt och samlat information om sedan början av 1990-talet. Genom koppling till Svenska register kan vi också få ut information om läkemedelsanvändning och cancerförekomst. Genom statistiska beräkningar kan vi justera för andra riskfaktorer för hudcancer.

Resultaten av vår studie kan påverka valet av läkemedel för behandling av vanliga folksjukdomar baserat på personens risk för att utveckla hudcancer. På sikt kan läkemedelsval och adekvat information om solexponering leda till en minskad förekomst av hudcancer i Sverige.
StatusFinished
Effective start/end date2020/11/012024/01/01

UKÄ subject classification

  • Medical and Health Sciences