Planning and development of Collaborative Housing and Shared Housing as Intermediate Forms of Housing for promoting older adults' health and well-being

Project: Research

Project Details

Description

HouseWell tackles the urgent challenge of developing novel, accessible and scalable intermediate forms of housing to counteract unwanted social isolation and negative effects on the physical, cognitive and mental health of older adults. Considering that the number of adults over 80 years old will double in Sweden by 2045, research focusing on what types of housing forms and social interaction they prefer and need for a healthier ageing is urgent. HouseWell addresses these challenges through research, innovation and capacity building. First, the project will investigate the role that security accommodation and collaborative housing have on social isolation, loneliness and inactivity in older adults through a quantitative survey and qualitative evaluation of the built environment. The spatial features of the case studies will be depicted into architectural programmes and receive feedback by residents regarding how they connect socio-spatial practices, health and well-being in everyday life. HouseWell will set up an Urban Living Lab with practice partners consisting of online exchanges, study visits to collaborative housing for seniors and co-creation workshops. This will lead to co-creating a design toolkit for planning intermediate forms of shared housing to promote health and well-being. Finally, workshops for practitioners focusing on how to use the design toolkit, as well as a series of webinars to build capacity among a diverse group of actors will be conducted.

Layman's description

Hur våra bostadsområden planeras och organiseras påverkar människors sociala relationer och deras hälsa och välbefinnande. I Sverige upplever 10–15% av alla i åldern 75 år och äldre, oönskad social isolering, vilket påverkar deras fysiska och psykiska hälsa. År 2045 väntas antalet personer över 80 år fördubblas. Endast 4% av personer i åldern 65 år och äldre bor i särskilt boende och kostnaden per person och år var cirka 1 miljon SEK år 2021. Därför behöver kommunerna öka sitt utbud på lämpliga bostäder utöver det ordinarie bostadsbeståndet, nämligen mellanboendeformer såsom till exempel trygghetsboenden.
HouseWell är ett projekt som tar itu med en av de mest akuta utmaningar som en åldrande befolkning medför, nämligen boendefrågan. Utmaningen är att bistå med mellanboendeformer som möter den äldre befolkningens bostadsbehov och som tar hänsyn till äldre personers sociala behov och hur olika boendeformer påverkar deras hälsa och välbefinnande.
Ett krympande socialt nätverk drabbar framförallt äldre personer som bor ensamma i flerbostadshus eller enfamiljshus och detta har stora konsekvenser för deras hälsa. Isolering ökar inte bara risken för kranskärlssjukdom, högt blodtryck och stroke. Det kan också leda till depression, kognitiv försämring och demens, samtidigt som risken för förtidig död ökar. Trygghetsboende etablerades som en konkret åtgärd för att minska ensamhet och inaktivitet hos äldre personer 2008 och klassificeras som "mellanboende" och tillhandahålls av kommunala bostadsbolag som hyresbostäder. Bristen på mellanboendeformer måste hanteras på flera sätt för att ta itu med äldre personers bostadsbehov, preferenser och val när det gäller servicenivå eller självorganisering, socialisering och ömsesidigt stöd.
Tidigare forskning och preliminära resultat visar att äldre personer är positiva till att bo i mer kollektiva boendeformer. Bogemenskaper eller gemenskapsboende är en boendeform som möjliggör balansen mellan privatlivet i hushållens lägenheter och gemenskap i delade utrymmen, och de bygger på ömsesidigt stöd, självstyre och aktivt deltagande. I Sverige utvecklades bogemenskaper som riktar sig till äldre och personer i arbetslivet utan hemvarande barn sedan 1993, dock i lite skala.
Det saknas kunskap kring äldre personers erfarenheter av att leva i befintliga bogemenskaper. Ett viktigt inslag i bogemenskaper för äldre personer är att de erbjuder en livsmiljö som bidrar till fysiskt och socialt välbefinnande; och kan ge en tillgänglig byggd miljö som stödjer rörlighet och daglig funktion, och möjlighet till sociala kontakter.
House-Well tar itu med dessa utmaningar genom forskning, innovation och kapacitetsuppbyggnad. Projektet undersöker på vilket sätt olika boendeformer påverkar äldre personers upplevelse av social isolering, ensamhet och inaktivitet. Projektetsresultat kommer att bli utgångspunkt för att utveckla förslag på hur boendegemenskaper och delningsboende kan vara mellanboendeformer som bäst kan bidra till äldre personers trygghet , hälsa och välbefinnande.
Projektet kommer att genomföras i tre olika etapper. Först kommer vi att utvärdera och jämföra rumsliga egenskaper, sociala aspekter, organisation och praktiker av ömsesidigt stöd i Trygghetsboende och Bogemenskaper. Detta gör vi genom en kvantitativ och digital enkät. Vi kommer också att genomföra en kvalitativ utvärdering av den fysiska miljön genom att samla dokumentation såsom arkitektoniska ritningar, göra rundvandringar och kartläggningar, samla in fotografisk dokumentation och genomföra samskapande workshops med boende.
Med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat kommer vi tillsammans med projektpartners att samskapa en designverktygslåda för planering av bogemenskaper och delningsboende som mellanboendeform för att främja hälsa och välbefinnande.. I en sista etapp kommer vi att utforma och testa en planeringsworkshop där arkitekter kommer att lära sig en ny designverktygslåda. Vi kommer också att skapa en serie webbseminarier som fokuserar på tvärvetenskaplig kunskap för att utveckla mellanboendeformer för att åldras tillsammans. Med detta kommer House-Well att sprida projektets viktigaste lärdomar till en bred grupp av aktörer i syfte att skala upp spridningen av projektresultat.
AcronymHouseWell
StatusActive
Effective start/end date2024/05/012028/04/30

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 10 - Reduced Inequalities
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Free keywords

  • Intermediate forms of housing
  • Older adults
  • Design tool
  • Collaborative housing
  • Shared housing