Project Details

Description

Aktiviteter relaterade till inventeringsprojektet Skånes mossor organiserat av Lunds botaniska förening. [Activities related to the project Skånes mossor, which is a long term bryophyte inventory of Scania, the southernmost province of Sweden, organized by Lund Botanical Society. ]

Layman's description

Lunds botaniska förening drog 2007 igång en landskapsomfattande inventering av Skånes mossflora. Avsikten är att bygga vidare på och förädla de erfarenheter och den kompetens som vi samlat på oss under 15 år av kärlväxtinventerande inom projekt Skånes Flora. Skånes mossflora är mycket bristfälligt känd och vi har redan under projektets första år gjort massor med spännande nyfynd. Samtidigt är det väl känt att många mossor drabbats hårt av sentida miljöförstöring och landskapsomvandling varför många arter befaras ha försvunnit från landskapet eller bedöms vara starkt hotade. För att klargöra vilka arter som är hotade och hur de skall kunna skyddas krävs betydligt mer kunskap än vad vi har i dag.

Ett annat syfte med projektet är att sprida kunskap om mossor såväl till naturintresserad allmänhet som till professionella naturvårdare. För att kunna genomföra projektet krävs också att vi utbildar presumtiva inventerare. Föreningen har därför initierat en serie kurser och studiecirklar på olika nivå. Är du intresserad av att lära dig mer om mossor är detta ett gyllene tillfälle!

Projekt Skånes Mossor bygger på att landskapet Skåne delats in i 531 rutor · 5 x 5 km och i varje sådan ruta väljs ett antal inventeringsobjekt ut. Förutom dessa fördefinierade objekt skall inventerarna själva leta upp och inventera ytterligare intressanta objekt. För varje enskilt objekt skall en komplett artlista upprättas. Bland de fördefinierade objekten finns alla landskapets naturreservat, nyckelbiotoper, källkärr, finare naturbetesmarker, kyrkogårdar och intressanta kulturmiljöer.

Inventeringsrutorna kommer att bokas av intresserade inventerare och det är vår förhoppning att alla rutor skall bli inventerade inom en 20-årsperiod. För att undvika geografiska skevheter i materialet kommer dock endast ett slumpmässigt urval om 50 rutor att vara tillgängligt för bokning vid varje givet tillfälle.
StatusActive
Effective start/end date2007/01/012027/01/01

Collaborative partners