Punctual Metropolitan Railways – an analysis of delays at stations and effects of altered dwell time planning approaches and effective traveller exchanges

Project: Research

Project Details

Description

Järnvägens bristande punktlighet och åtgärder för att komma till rätta med denna situation är högaktuell. Frågan är speciellt brännande i våra storstadsområden pga. stora resandeflöden. Åtgärder som minskar förseningar bidrar till ett attraktivt kollektivtrafiksystem men även till mer kostnadseffektiv användning av kollektivtrafiksystemet då bättre punktlighet kan leda till en ökad kapacitet utan behov av nya investeringar. Resurseffektiv användning av befintlig infrastruktur är även central mot bakgrund av ökande driftskostnader och behovet av en ökad kollektivtrafikandel för att nå klimatmålen.
Forskningsstudier indikerar att tidtabellens egenskaper kan ha en stor inverkan på förseningar och punktlighet, och att förseningar ofta uppstår vid stationer med resandeutbyte. En möjlig förklaring till detta är längden på uppehållstiderna men även interaktioner mellan tåg. Huvudsyftet med projekt är att analysera orsakerna till förseningar vid stationer med särskilt fokus på uppehållstider och resenärsutbyte i pendeltågstrafik och regionaltågtrafik baserat på data bl.a. från SLL. Projektet kommer att ge kunskap om hur förseningar uppstår men också att identifiera och testa olika förändringar i t.ex. tidtabellsplaneringen genom verkliga tillämpningar och simuleringar. Projektets fallstudier kommer även att innehålla fysiska åtgärder för ett effektivare resandeutbyte. Projektet kommer att leverera input till mer dynamiska och anpassningsbara planeringsprinciper och handfasta resultat t.ex. beräkningar av ökad kapacitet.
Short titlePunctual Metropolitan Railways
AcronymPMR
StatusActive
Effective start/end date2020/01/012024/12/31