Rättsprövning av regeringsbeslut – rättslig kontroll av politiskt beslutsfattande

Project: Research

Project Details

Description

Forskningsprojektet handlar om en undersökning av den rättsprövning av regeringsbeslut som regleras i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (rättsprövningslagen). Enligt denna lag kan en enskild ansöka hos Högsta förvaltningsdomstolen om att få prövat rättsenligheten av sådana regeringsbeslut som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen . Lagen har tillkommit för att Sverige ska leva upp till den rätt till domstolsprövning som följer av Europakonventionen i de fall svensk rätt annars inte tillhandahåller någon sådan prövning. När rättsprövningsinstitutet för första gången infördes vid slutet av 1980-talet innebar det en principiell nyhet på så vis att det för första gången blev möjligt att utkräva en rätt till domstolsprövning av regeringens beslut, något som historiskt sett har uppfattats som politiskt kontroversiellt. Sedan dess har prövningsinstitutet etablerats som en naturlig och viktig del i det rättsstatliga ramverket i Sverige. Samtidigt står det klart att rättsprövningen alltjämt berör en känslig fråga i det svenska konstitutionella systemet – det handlar i grunden om styrkeförhållandet mellan regeringen som ”den främsta myndigheten i landet” och Högsta förvaltningsdomstolen som högsta juridiska instans inom förvaltningsrättskipningen. Prövningsinstitutet aktualiserar den centrala – och svårbedömda – frågan om gräns-dragningen mellan politik och juridik. Till skillnad från vad som är fallet med statliga förvaltningsmyndigheter, fattas regeringens beslut av beslutsfattare med demokratisk legitimitet som står under politiskt ansvar. På så vis kan rättsprövningen framstå som mer politiskt känslig än den prövning de allmänna förvaltningsdomstolarna företar vid sedvanligt förvaltningsrättsligt överklagande (förvaltningsbesvär) av förvaltningsmyndigheters beslut.

Det övergripande syftet med postdoktorsprojektet är att i ljuset av spänningsförhållandet mellan rättslig kontroll och demokratiskt grundat politiskt beslutsfattande analysera rättsprövningsinstitutet i svensk rätt. Särskilt är avsikten att undersöka omfattningen av den prövning Högsta förvaltningsdomstolen gör enligt rättsprövningslagen.
Short titleRättsprövning av regeringsbeslut
StatusActive
Effective start/end date2022/08/012024/07/31